Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne i aplikacyjne podstawy edukacji włączającej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAP Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne i aplikacyjne podstawy edukacji włączającej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest :

1.Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i formalnych podstaw organizacji i realizacji procesu edukacji włączającej.

2. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i działań praktycznych związanych z włączaniem edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością.

3.Kształtowanie przekonań o potrzebie podejmowania działań pedagogicznych środowisku społecznym służących promowaniu praw dziecka, ucznia i osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz włączeniu społecznemu

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Rok studiów : 1 rok, semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład- 10 godzin

Ćwiczenia – 20 godzin

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu:

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z tekstem, referat/prezentacja Forma zaliczenia przedmiotu egzamin

Punkty ECTS: 3, 0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 10 h

Udział w ćwiczeniach: 20 h

Przygotowanie do ćwiczeń : 35

Przygotowanie do egzaminu: 20 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 10 h + 20 h = 30 h (1 ,0 ECTS)

o charakterze praktycznym: 35h+20h = 55 h (2 ,0 ECTS)

Literatura:

Literatura : podstawowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Borowska Beszta. B. Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Impuks, Kraków 2012.

Gajdzica Z. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Speck O. Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza. Harmonia, Universalis, Gdańsk 2013.

Literatura uzupełniająca:

Kruk- Lasocka J. Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej. Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2012.

Przybyliński S.(red),, Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą. Wyd. UWM, Olsztyn 2010.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7,- Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_WG8, -Posiada uporządkowaną wiedzę na temat systemu kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia ogólnodostępnego

KA7_WG9-, Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie włączającym i integracyjnym

KA7_UW1,- Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problematyki zapewnienia pełnego uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia i wychowania oraz wzmacniania włączenia społecznego

KA7_UO3, -Potrafi inicjować i podejmować działania ukierunkowane na włączanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością

KA7_KK1-Jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, wykazuje gotowość do konstruktywnego komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz ukierunkowane na promowanie włączenia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach i wykładach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.