Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAT Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjno-komunikacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

I rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007-2019 lub LibreOffice / OpenOffice

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin (laboratoria) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Uczestnik po ukończeniu przedmiotu :

• świadomie posługuje się komputerem w społeczeństwie informacyjnym, zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie wychowania, edukacji i samokształcenia;

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji (np. opracowywanie dokumentu zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywania efektywnych prezentacji multimedialnych, przetwarzania obrazu, tekstu i dźwięku);

• zna metodykę prowadzenia zajęć przy użyciu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających proces uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie dydaktycznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne oraz realizując inne zadania kulturalne i społeczne dostosowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w Internecie, a także wykorzystywać znajdujące się w nim zasoby do zwiększania efektywności pracy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS - 3,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w laboratoriach - 30h;

Przygotowanie się do zajęć - 15h;

Konsultacje - 10h;

Przygotowanie do zaliczeń cząstkowych i końcowego - 20h.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h

o charakterze praktycznym 65h

Literatura:

Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników, [w:] Łukasz J. (red.). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Cendrowska D., Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Cox J., Microsoft Word 2010. Krok po kroku, Wydawnictwo RM, Gliwice 2012.

Dec Z., Konieczny R., ABC komputera, Wydawca Edition, Kraków 2007.

Frye C., Microsoft Excel 2010 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Gliwice 2012.

Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Juszczy S., Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych wspomagana technologią informacyjną, „Chowanna” 1, 2004, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2004-t1/Chowanna-r2004-t1-s115-130/Chowanna-r2004-t1-s115-130.pdf

Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

Murray K., Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

Siemieniecki B., Komputer w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.

Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

Wróblewski P., MS Office 2007 PL w biurze i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

Zimek R., PowerPoint 2010 PL. Ilustrowany przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Office.info.pl – baza wiedzy, http://office.info.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK7 - Posiada podstawową wiedzę w zakresie współczesnych technologii wspomagających proces uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności:

KA7_UK3 - Ma rozwinięte umiejętności badawcze pozwalające na: rozróżnianie orientacji w metodologii badań pedagogicznych, formułowanie problemów badawczych, dóbr adekwatnych metod, technik oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie, prezentowanie i interpretowanie wyników badań, wyciąganie wniosków, wskazywanie kierunków dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

KA7_UU2 - Potrafi korzystać ze współczesnych technologii wspomagających proces nauczania i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kompetencje społeczne:

KA7_KK3 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego samodoskonalenia się.

KA7_KR2 - Prezentuje właściwą postawę wobec alternatywnych sposobów komunikacji osób z niepełnosprawnością oraz ich użytkowników.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach. Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej uzyskanej z wszystkich ocen z zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć, przy czym do uzyskania przez studenta zaliczenia wymaganych jest zdobycie minimum 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.