Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1ICL Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien na podstawie czytanych tekstów i wykładów zdobyć wiedzę w zakresie głównych nurtów i podstawowych kategorii filozoficznych i pojęć logicznych, głównie filozofii i logiki europejskiej na przestrzeni 2500 lat oraz posiąść umiejętność argumentacji na rzecz obcych i własnych poglądów.

Skrócony opis:

Student powinien na podstawie czytanych tekstów i wykładu zdobyć wiedzę w zakresie głównych nurtów i podstawowych kategorii filozofii, etyki i argumentacji logicznej, również elementów etyki praktycznej (zawodowa, bioetyka), oraz posiąść umiejętność argumentacji filozoficznej i etycznej.

Pełny opis:

Historyczne, geograficzne i kulturowe źródła oraz historyczny rozwój filozofii i logiki.

Powody powstania filozofii, jej podział na ontologię, epistemologię i aksjologię, wiedza o głównych nurtach filozoficznych i etycznych oraz poglądach czołowych ich przedstawicieli: Heraklit, Demokryt, Sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Kant, Marks, Nietzsche, przedstawiciele XX-wiecznej filozofii życia i egzystencjalizmu. Główne nurty etyki: pragmatyzm sofistów, racjonalizm etyczny, etyka cnoty, etyka chrześcijańska, utylitaryzm, etyka Kanta, konsekwencjalizm. Podział na dziedziny etyki: etyka opisowa, etyka normatywna, metaetyka, etyki zawodowe, bioetyka.

Filozofie pozaeuropejskie: teologia i filozofia wyzwolenia, filozofia międzykulturowa.

Pojęcie sztuki argumentacji i wykaz różnego rodzaju argumentów: argumentacja z autorytetu i odwołująca się do autorytetu;

pseudo-argumentacja;

cechy wypowiedzi argumentacyjnych;

argumenty dedukcyjne w węższym i szerszym sensie;

argumenty ad hominem i ad personam

myślenie szybki i wolne;

jaźń skojarzeniowa i refleksyjna;

łatwość poznawcza;

rola emocji w komunikacji;

wrażliwość statystyczna;

złudzenie rozumienia;

jaźń pamiętająca i jaźń odczuwająca;

argumentacja w polityce: racjonalna i emocjonalno-skojarzeniowa, czarny PR;

synergia interpersonalna i synergia intrapersonalna;

teoria działania komunikacyjnego, etyka dyskursu, wspólnota argumentacyjna, teorie racjonalności.

Literatura:

A. Szahaj, M. N. jakubowski, Filozofia polityki, Warszawa 2005.

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Koszowy M., Autorytet w argumentacji i dialogu, Białystok 2019.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, przekł. A. M. Kaniowski, PWN 1999, t. I i T II.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przekł. P. Szymczak, "Media Rodzina", 2012.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, przekł. Błąż A., Gdańsk 2002.

Efekty uczenia się:

K_W03 Student ma uporządkowana wiedzę ogólną obejmującą podstawowe dyscypliny, koncepcje i teorie filozoficzne (w zakresie filozofii społecznej)

K_W06 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei i koncepcji filozoficznych i logicznych

K_ W10 Ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i logicznej

K_W12 Ma podstawową wiedzę na temat związków filozofii ze sztuką i religią, a także na temat roli filozofii w życiu społecznym

K_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych

K_U04 Czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny

K_U15 Rozpoznaje problemy etyczne powstające w różnych obszarach życia społecznego

K_K03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów i realizacji zadań, jakich dostarcza uczestnictwo w życiu społecznym

K_K07 Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K10 Potrafi wskazać na znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia i kształtowania wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność słuchaczy w czasie zajęć (pytania co do treści wykładu, propozycje pogłębienia danej problematyki, sprostowania, prezentacja

alternatywnych opinii).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gaj
Prowadzący grup: Ryszard Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.