Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YGLC
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest zapoznanie z elementarnymi założeniami komunikacji społecznej w sytuacji zróżnicowania kulturowego, wiedzą dotyczącą podstawowych typów relacji międzykulturowych, głównymi wyznacznikami efektywności w komunikacji. Ważnym założeniem jest integrowanie wiedzy o charakterze społecznym z rzeczywistością kulturową.


Zostanie zwrócona uwaga na kontekstualność procesu komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego.


Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie odwoływanie się do teorii wielowymiarowej tożsamości społeczno-kulturowej, ze wskazaniem na potrzebę wzajemnego uzupełniania się sfery autoidentyfikacji społeczno-kulturowej ze sferą walencji kulturowej (wg A.Kłoskowskiej).


Zostanie zwrócona uwaga na wyłanianie się chrześcijaństwa z judaimu i konsekwencje komunikacyjne tego procesu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza dyfuzyjnego.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Analizy osadzone będą na podstawach teorii interakcjonizmu symbolicznego. Podkreślona zostanie kwestia budowania znaczeń - zarówno w warstwie semiotycznej jak i aksjologicznej - w warunkach

intensywnej dyfuzji kulturowej.

W ramach zajęć ze studentami realizowane są następujące cele:

- Zapoznanie z głównymi obszarami autodefiniowania się ludzi w wymiarze tożsamości kulturowej

- Przedstawienie kontinuum relacji międzykulturowych

- Wskazanie na rolę tożsamości społeczno-kulturowej w komunikacji

- Zaprezentowanie istoty relatywizmu kulturowego i przyjmowania perspektywy Innego

- Uwrażliwianie na redukcję stereotypów kulturowych w komunikacji

Pełny opis:

rofil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - socjologia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): przydatna jest wiedza zdobyta na socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje studentek i studentów, konsultacje, filmy

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (45 godz.):

15 g.(wykłady) + 15 g.(ćwiczenia) + 15 g.(konsultacje) (2 pkt ETCS)

- zajęcia o charakterze praktycznym (55 godz.):

(przygotowanie do ćwiczeń ćwiczeń 26h; przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 26h +3 h) (2 pkt ETCS)

Wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 45 h (2 pkt ECTS),

- o charakterze praktycznym 55 h (2 pkt ECTS).

Literatura:

M.Sobecki; Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej; Warszawa 2016

- J.Isański(red.); Komunikowanie międzykulturowe – szanse i wyzwania; Poznań 2009

- M.Szopski; Komunikowanie międzykulturowe; Warszawa 2005

- A.Świderkówna; Rozmowy o Biblii; Warszawa 1999

- A.Zaporowski; Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa. Strategia kulturoznawcza; Poznań 2006

Lit. uzupełniająca:

- S.Magala; Kompetencje międzykulturowe; Warszawa 2011

- M.Dąbrowski; Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej; Izabelin 2001

- U.Kusio (red.); Polifonia , dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej. Toruń 2007

Filmy – Cud Purymowy – reż.I.Cywińska (fakultatywnie – praca samodzielna)

- Jerozolima – dom trzech religii – film dokumentalny (fakultatywnie – praca samodzielna)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się - wiedza

KA7_WK2

ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach

procesów edukacyjnych

KA7_WK8

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz

etyki zawodowe

Efekty uczenia się - umiejętności

KA7_UK3

posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów,

wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych

autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym

dotyczącymi ochrony własności intelektualnej)

KA7_UU3

potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować

wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne

KA7_KR1

jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania

się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i

współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w

grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

KA7_KK1

ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji grupowej i aktywności na zajęciach

Forma egzaminu – pisemny test klasyczny z uwzględnieniem poprawki na zgadywanie;

50-59% pkt – ocena dst;

60-69% pkt – ocena dst plus

70-79% pkt – ocena db

80-89% pkt –ocena db plus

90-100% pkt – ocena bdb

Egzamin poprawkowy w formie ustnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)