Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YPES Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy estetyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący sztuki, twórczości, kategorii estetycznych, odbioru sztuki. Podczas wykładów przedstawione zostaną także wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze i w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru życia i współczesnych praktyk kulturowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, odbiorem oraz dziełem sztuki, a także zagadnienia związane z wartościami i wartościowaniem w sztuce i kulturze. Studenci dowiadują się o kontekście historycznym zagadnień i o ich pojmowaniu w kulturze współczesnej. Zostają również wyposażeni w kompetencje orzekania o wartościach występujących w sztuce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu wiedzy o sztuce lub filozofii.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 10 godzin;

– przygotowanie do wykładów – 15 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 22 godziny;

– konsultacje – 3 godziny;

Razem 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 13 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

Literatura:

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Odkrywanie-Adaptacja-Ekspresja, [w:] tejże, Twórczy odbiór sztuki, Białystok, s. 111-128.

• Gołaszewska Maria, 1990, Rodzaje wartości estetycznych, [w:] tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa: PWN, s. 351-372.

• Ingarden Roman, 1970, Przeżycie estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, Warszawa: PWN, s. 97-102.

• Ingarden Roman, 1970, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, T. III, Warszawa: PWN.

• Tatarkiewicz Władysław, 1976, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PIW.

• Winterson Jeanette, 2001, O sztuce, [w:] tejże, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, tłum. Zbigniew Batko, Poznań: REBIS.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów:

• znają podstawowe pojęcia odpowiadające kategoriom estetycznym takim jak wartości estetyczne, przeżycie estetyczne itp.;

• znają podstawowe zasady podejmowania filozoficznej refleksji estetycznej w zakresie rozumienia sztuki i kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów:

• poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

• potrafią stawiać pytania dotyczące znaczeń obecnych w sztuce najnowszej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów:

• posiadają umiejętność krytycznej oceny zjawisk społecznych i kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

• Zaliczenie ustne lub pisemne (w formie testu) na ocenę. W przypadku ustnej formy zaliczenia student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny.

• Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie wykładów oraz w podanej literaturze.

• Aby otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia student powinien uzyskać nie mniej niż 51% punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Citko
Prowadzący grup: Ewa Citko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, odbiorem oraz dziełem sztuki, a także zagadnienia związane z wartościami i wartościowaniem w sztuce i kulturze. Studenci dowiadują się o kontekście historycznym zagadnień i o ich pojmowaniu w kulturze współczesnej. Zostają również wyposażeni w kompetencje orzekania o wartościach występujących w sztuce.

Pełny opis:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych, konsultacje online

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 12,5 godzin;

– przygotowanie do wykładów – 15 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 22 godziny;

– konsultacje – 0,5 godziny;

Razem 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

– o charakterze praktycznym – 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Literatura:

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005

R. Ingarden, Studia z estetyki, tom III, Warszawa 1970

A.M. Lankosz, O naturze sztuki i przeżycia estetycznego, w: „Estetyka i Krytyka”, 2005/2006 nr 2/1

B. Dziemidok, Sztuka, wartości, emocje, Warszawa 1992

S. Ossowski, U podstaw estetyki, Warszawa 1966

P. Jaroszyński, Estetyka czy filozofia piękna, Lublin 1990

W. Stróżewski, Wokół piękna: szkice z estetyki, Kraków 2002

U. Eco, Historia piękna, tłum. A. Kuciak, Poznań 2005

U. Eco, Historia brzydoty, tłum. zbiorowe, Poznań 2007

S. Morawski, Na zakręcie. Od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985

J. Brach-Czaina, Etos nowej sztuki, Warszawa 1984

R. Kubicki, Zmierzch sztuki, Poznań 1995

M. Czerwiński, Samotność sztuki, Warszawa 1978

R. Graff, Sztuka jako system, Warszawa 1987

K.J. Szmidt, „ABC kreatywności”, Warszawa 2010

E. Nęcka, „Proces twórczy i jego ograniczenia”, Kraków 1999

A. Osęka „Mitologie artysty”, Warszawa 1975

R. Ingarden, „Wartości artystyczne i wartości estetyczne”, w: tegoż aut. „Przeżycie, dzieło, wartość”, Kraków 1966

W. Stróżewski, „Wokół piękna. Szkice z estetyki”, Kraków 2002

J. Tarnowski, „Wartości dzieła sztuki”, w: Sztuka i Filozofia 1990 nr 3

Z. Warpechowski, „Sens, znaczenie i wartość sztuki”, w: Estetyka i Krytyka 2011 nr 1

Uwagi:

Z powodu pandemii koronawirusa, zajęcia w cyklu 2019/2020 odbywają się online.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.