Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YPOS
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.zimowy
Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest: 1) zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu pojęć, koncepcji i metodologii polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, oraz wiedzy o podstawowych założeniach funkcjonowania polityki społecznej jako działalności praktycznej; 2) rozwijanie kompetencji poznawczych i krytycznych w zakresie rozpoznawania i analizowania kwestii społecznych w wymiarze globalnym i lokalnym; 3) zdobycie wiedzy w zakresie problematyki nierówności społecznych w świecie, w wymiarze globalnym i w perspektywie porównawczej; 4) zdobycie wiedzy o pracy socjalnej i sposobach realizacji działań pomocowych państwa, poznanie modeli i strategii realizacji polityki społecznej na świecie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - stacjonarne i niestacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne;

Rok studiów - 1 rok 2 stopnia;

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu filozofii, socjologii, politologii, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów;

Metody dydaktyczne - podające, dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS -

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach: 15 godzin, przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 30 godzin, udział w konsultacjach: 15 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin i 1 punkt ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin i 1 punkt ECTS.

Literatura:

Auleytner Julian: Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.

Cudowska Agata: Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności. W: Przemiany w kształceniu pedagogów. Red. Anna Krajewska. Olecko 2010 (s. 167-182).

Gabryszak Renata, Magierek Dariusz: Wprowadzenie do polityki społecznej. Warszawa 2009.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Red. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. Warszawa, 2018.

Literatura uzupełniająca:

Cudowska Agata: Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia. W: Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji. Red. naukowa Krystyna Białobrzeska i Stanisław Kawula. Toruń, 2006 (s. 35-43).

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej. Red. Bogusław Ponikowski, Józef Zarzeczny. Wrocław, 2002.

Efekty uczenia się:

1) Zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w problematyce przedmiotu, jako dyscyplinie naukowej i działalności praktycznej: student posiada wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień polityki społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

2) Rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizy

kwestii społecznych w nowoczesnym społeczeństwie: student potrafi krytycznie analizować procesy i zjawiska zachodzące w rzeczywistości społecznej.

Sposoby weryfikacji: obecność na wykładach, dyskusja, kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

Metody podające i dialogowe, wyjaśnianie, prezentacje, konsultacje indywidualne.

Uczestnictwo w większości wykładów (w minimum 5 spotkaniach na 8), pisemne kolokwium zaliczeniowe (wymagane jest zdobycie minimum 55% punktów, czyli 5punktów na 9 możliwych)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Cudowska
Prowadzący grup: Agata Cudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Cudowska
Prowadzący grup: Agata Cudowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)