Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane motywy literatury dziecięcej i młodzieżowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2XJFA
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane motywy literatury dziecięcej i młodzieżowej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza wybranych motywów z kanonu literatury dla dzieci i młodzieży

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej

Adamczykowa Z., Literatura dziecięca. Funkcje – kategorie – gatunki, Warszawa 2004.

Białek J. Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały, Warszawa 1987.

Cieślikowski J., Literatura osobna, Wrocław 1985.

Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Wrocław 1976.

Frycie S., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970, Warszawa 1978.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914. Zarys rozwoju. Materiały, wyd. 2, Warszawa 1965.

Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010.

Papuzińska J., Inicjacje literackie: problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1988.

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Wrocław 2002.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy-gatunki-konteksty), Wrocław 2000.

Wykaz literatury uzupełniającej

Książka dziecięca 1990-2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, Warszawa 2006 (dostęp w BBC).

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, Warszawa 2002.

Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

Ożóg-Winiarska Z., Nocne pejzaże w liryce dla dzieci, Toruń 2002.

Ożóg-Winiarska Z., Szkice z literatury dla dzieci, Toruń 2003.

Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, Warszawa 2008.

Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy, wybór, opracowanie i wstęp A. Nosek, posłowie J. Leończuk, Białystok 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, przygotowania do zajęć, aktywności; 1 prezentacji ustnej; dopuszczalna jest 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczać w formie ustnej lub pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)