Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wielonarodowość mieszkańców Podlasia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2XJJJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielonarodowość mieszkańców Podlasia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. AKzA stac. sem zimowy
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
2 rok 2st. POW stac. sem. zimowy
2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

.

W wyniku realizacji konwersatorium student powinien znać

wyjątkowość Podlasia z perspektywy wielowiekowego dziedzictwa kulturowego powstałego w wyniku współistnienia ze sobą bądź obok siebie wielu narodowości, grup etnicznych .

Skrócony opis:

Cykl konwersatoriów ma przybliżyć studentowi dzieje Podlasia z perspektywy wielowiekowego dziedzictwa kulturowego powstałego w wyniku współistnienia ze sobą bądź obok siebie wielu narodowości, grup etnicznych . Podlasie zamieszkiwali Polacy, posługujący się gwarami mazowieckimi, potomkowie Jaćwingów, Litwini, Rusini, mówiący gwarami o cechach białoruskich, ukraińskich i poleszuckich. Osiedlały się grupy narodowe Żydów, Niemców, Tatarów, Szkotów, Holendrów, Wielkorusów- Starowierów. Różnorodności narodowej, etnicznej towarzyszyły odmienności wyznaniowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, I semestr

Wymagania wstępne: podstawowe treści z zakresu kultur wybranych krajów

Liczba godzin: wykład, 30 godzin

Formy i metody nauczania: ćwiczenia, z elementami prezentacji wizualnej; praca projektowa

Metody dydaktyczne: metoda podająca - wykład, analiza tekstów

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Przygotowanie raportu, czytanie lektur: 43 godz.

Razem: 75 godz. (3 pkt)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz. (1,2 pkt)

o charakterze praktycznym 43 godz. (1,8 pkt)

Literatura:

P. .Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej, Warszawa 1990.

Cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie, red. Andrzej Kalinowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Wasilków 2009.

S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.

J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

A. Gaweł, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początków XXI wieku, Kraków 2009.

A. Gaweł., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.

Z. Gloger, Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900.

Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa T. 1-2, Warszawa 1907.

Historia Kościoła w Polsce, T. II, Poznań-Warszawa 1979.

T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.

T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.

Z. Gloger, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903.

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901.

Historia województwa podlaskiego, pod red. A. Dobrońskiego, Białystok 2010.

Język a tożsamość na pograniczu kultur, Prace KKB UwB, T. 1, Białystok 2000.

N. Kameraz- Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2008.

Komorowska T., Gloger, Warszawa 1985.

I. Matus Lud nadnarwiański, Białystok 2000.

I. Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30, XIX wieku, Białystok 2013

A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, , M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012

Ochmański Jerzy, Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI wieku (w:) Dawna Litwa, Poznań 1986.

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Pałace i dwory Białostocczyzny, Białystok 1998.

B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000.

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, opr. Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995.

J. Straczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej

Efekty uczenia się:

Student zna:

KA6_WG1 miejsce i znaczenie nauk o kulturze i religii w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną,

KA6_WK2 główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

KA6_WK3 historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

Student potrafi:

KA6_UW1 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA6_UW3 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać i prezentować wyniki pracy,

KA6_UW5 stworzyć i zaprezentować proste opracowania krytyczne oraz wytwory własnej pracy (artystycznej, naukowej), z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT),

KA6_UK3 komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk i tradycji kulturowych,

KA6_UK4 przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,

KA6_UU1 samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze na poziomie podstawowym,

Student gotów jest do:

KA6_KK1 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

KA6_KK3 krytycznego uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów w oparciu o znajomość aktualnych wydarzeń kulturalnych i nowych zjawisk w sztuce,

KA6_KO2 organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy,

KA6_KR2 przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za przekazywaną różnymi kanałami i w różnych formach wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę, aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pawluczuk
Prowadzący grup: Urszula Pawluczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cykl konwersatoriów ma przybliżyć studentowi dzieje Podlasia z perspektywy wielowiekowego dziedzictwa kulturowego powstałego w wyniku współistnienia ze sobą bądź obok siebie wielu narodowości, grup etnicznych . Podlasie zamieszkiwali Polacy, posługujący się gwarami mazowieckimi, potomkowie Jaćwingów, Litwini, Rusini, mówiący gwarami o cechach białoruskich, ukraińskich i poleszuckich. Osiedlały się grupy narodowe Żydów, Niemców, Tatarów, Szkotów, Holendrów, Wielkorusów- Starowierów. Różnorodności narodowej, etnicznej towarzyszyły odmienności wyznaniowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, I semestr

Wymagania wstępne: podstawowe treści z zakresu kultur wybranych krajów

Liczba godzin: wykład, 30 godzin

Formy i metody nauczania: ćwiczenia, z elementami prezentacji wizualnej; praca projektowa

Metody dydaktyczne: metoda podająca - wykład, analiza tekstów

Punkty ECTS: 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Udział w konsultacjach: 2 godz.

Przygotowanie raportu, czytanie lektur: 43 godz.

Razem: 75 godz. (3 pkt)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 godz. (1,2 pkt)

o charakterze praktycznym 43 godz. (1,8 pkt)

Literatura:

P. .Burchard, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej, Warszawa 1990.

Cmentarz rzymskokatolicki w Wasilkowie, red. Andrzej Kalinowski, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej, Wasilków 2009.

S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, Białystok 1964.

J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

A. Gaweł, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na Białostocczyźnie od połowy XIX do początków XXI wieku, Kraków 2009.

A. Gaweł., Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok 2007.

Z. Gloger, Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900.

Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa T. 1-2, Warszawa 1907.

Historia Kościoła w Polsce, T. II, Poznań-Warszawa 1979.

T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.

T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.

Z. Gloger, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy, Warszawa 1903.

Z. Gloger, Obrzęd weselny polski z pieśniami i przemowami, Warszawa 1901.

Historia województwa podlaskiego, pod red. A. Dobrońskiego, Białystok 2010.

Język a tożsamość na pograniczu kultur, Prace KKB UwB, T. 1, Białystok 2000.

N. Kameraz- Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2008.

Komorowska T., Gloger, Warszawa 1985.

I. Matus Lud nadnarwiański, Białystok 2000.

I. Matus, Schyłek unii i proces restytucji prawosławia w obwodzie białostockim w latach 30, XIX wieku, Białystok 2013

A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, , M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012

Ochmański Jerzy, Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI wieku (w:) Dawna Litwa, Poznań 1986.

Samusikowie Katarzyna i Jerzy, Pałace i dwory Białostocczyzny, Białystok 1998.

B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2000.

Ruś Podlaska. Podlasie w opisach romantyków, opr. Jerzy Hawryluk, Bielsk Podlaski 1995.

J. Straczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)