Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2XGRB
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mediacje w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł ogólnouczelniany - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności: analizy sytuacji konfliktowych w pomocy społecznej; praktycznego stosowania podstawowych technik komunikacji w sytuacji konfliktowej (parafrazowania, klaryfikacji, itp.). Studenci nabędą umiejętność efektywnej organizacji mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów; umiejętność planowania działań mediacyjnych adekwatnie do sytuacji i indywidualnych możliwości stron konfliktu; umiejętność zarządzania konfliktem oraz umiejętność sporządzania ugody mediacyjnej. Nabędą wiedzę na temat możliwości organizacji mediacji rodzinnych w placówkach pomocowych oraz kompetencje w zakresie kreatywnego poszukiwania rozwiązań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu - do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok II°

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: konsultacje, projekty, praca w grupach, gry symulacyjne, dyskusja, studium przypadku, burza mózgów

Punkty ETCS: 3 punkty

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godzin

Razem: 30 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Przygotowanie filmu na zaliczenie przedmiotu – 10 godzin

Razem: 20 godzin

Łącznie: 50 godzin

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godzin - 1,5 punktu ETCS

o charakterze praktycznym: 20 godzin - 0,5 punktu ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków 2004.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Warszawa 2004.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna, Warszawa 2015.

Lewicki R., Hiam A., Olender K., Pomyśl zanim powiesz. Wszystko o strategiach negocjacji, Warszawa 1997.

Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2012

Morek R., Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Olszewska A., Tomczyk E., Poradnik mediatora. Mediacje w sprawach cywilnych, Elbląg 2007.

Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Walters S.B., Kłamstwo, cała prawda o... Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Warszawa 2004.

Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013.

Kaźmierczak M., Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)