Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1GPI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zrozumienia zjawisk zachodzących w społeczeństwie oraz zdobycia wiedzy na temat funkcji, zadań, wartości pracy socjalnej i zasad budowania relacji międzyludzkich.

W wyniku realizacji przedmiotu student powinien dostrzegać potrzeby jednostek, rodzin, grup społecznych oraz umieć wskazać działania podejmowane na ich rzecz w obszarze pracy socjalnej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

60 godzin (30 wykłady, 30 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa pedagogika

Rok studiów /semestr: I rok Iº; semestr 1

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin wykłady, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

30 godzin ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

1) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 60 godz.

- konsultacje z nauczycielem - 2,5 godz.

2) Samodzielna praca studenta

- przygotowanie do zajęć, przygotowanie do egzaminu pisemnego, wykonanie zadań do modułów – 62,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, cz. 1-2.

Garvin Ch.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Katowice 1998, cz. 1-2.

Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.

Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Szpunar M., (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Trawkowska D., Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XX, UAM. Poznań, 2010

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student:

rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie KA6_WG1,

ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2,

zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo KA6_WK1,

potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej KA6_UW6,

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie KA6_UK5.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (ćwiczenia):

- przygotowanie do zajęć oraz prezentowanie treści na wybrany temat (indywidualnie/zespołowo w formie stacjonarnej oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość);

- aktywność podczas zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość;

- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie przygotowanych prezentacji, aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik na odległość, pozytywnej oceny z egzaminu (od 51% pkt. możliwych do uzyskania).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

60 godzin (30 wykłady, 30 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa pedagogika

Rok studiów /semestr: I rok Iº; semestr 1

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin wykłady, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

30 godzin ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 60 godz.

konsultacje z nauczycielem - 2,5 godz.

- Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do egzaminu pisemnego, wykonanie zadań do modułów – 62,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, cz. 1-2.

Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.

Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S. (red.)., Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Kawula S.: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Pilch T. (red.).: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Pilch T., Lepalczyk I.(red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Szpunar M., (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Trawkowska D., Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XX, UAM. Poznań, 2010

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Ustawodawstwo socjalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

60 godzin (30 wykłady, 30 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa pedagogika

Rok studiów /semestr: I rok Iº; semestr 1

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin wykłady, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

30 godzin ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

obecność na wykładach i ćwiczeniach – 60 godz.

konsultacje z nauczycielem - 2,5 godz.

- Samodzielna praca studenta

przygotowanie do zajęć, przygotowanie do egzaminu pisemnego, wykonanie zadań do modułów – 62,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 62,5 godz. - 2,5 pkt ECTS

Literatura:

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, cz. 1-2.

Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.

Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S. (red.)., Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Kawula S.: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Pilch T. (red.).: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Pilch T., Lepalczyk I.(red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Szpunar M., (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Trawkowska D., Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XX, UAM. Poznań, 2010

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Ustawodawstwo socjalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.