Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza potrzeb socjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2ACD
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza potrzeb socjalnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość elementarnej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostki, rodziny, potrzeb ludzkich, opiekuńczych oraz procesu poznania diagnostycznego, wspierania w zakresie potrzeb socjalnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę z zakresu diagnozowania potrzeb socjalnych jednostek, grup, środowisk. Nabywa umiejętności prowadzenia wywiadu środowiskowego. Wiedzę o instytucjach, podmiotach wspierających dziecko i rodzinę w sytuacji trudności życiowych.

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

II rok PS ,IV semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

· 15 godzin ćwiczeń

· 15 godzin wykładu

Punkty ECTS

3.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach = 15 godz.

Udział w ćwiczeniach = 15 godz.

Konsultacje= 15 godz.

RAZEM godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 45 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń = 25 godz.

Przygotowanie do pracy pisemnej = 20 godz.

RAZEM samodzielna praca studenta:45 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 90 godzin

1punkt ECTS = 30 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin

Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

45godz-1.5 ECTS

o charakterze praktycznym

45godz.-1,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

*E.Jarosz, E.Wysocka: Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006

*M. Guzik-Tkacz: Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Żak 2011

*T.Pilch, I.Jarosz: Pedagogika społeczna. Żak. Warszawa 1995

*Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej, (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 593, art. 2 i 3)z późn zm.

*D.Lalak, T.Pilch(red.):Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999

*S.Kawula, Z.Dąbrowski, M.Gałaś: Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1980

*L.Zienkowski: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979

*T.Pilch (red.):Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003

*H.Stierlin, I.Rucker-Embden, N.Wetzel, M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną, GWP, Gdańsk 1999

*T.Szustrowa (red.):Swobodne techniki diagnostyczne, Warszawa 1987

*E.Jarosz: Kompetencje diagnostyczne w pracy socjalnej- szkic do problemów diagnozy rodziny (w:) Praca socjalna w organizacjach pozarządowych: z problemów działania i kształcenia, (red.) B.Kromolicka, Toruń 2005

*A.Podgórecki: Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962

*S.Ziemski: Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973

*G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra 1997

*Z.Dąbrowski: Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Olsztyn 1998

*J.Nikitorowicz: Diagnostyka i metodyka w dialogu wspierającym ludzką egzystencję (w:) Współczesne dylematy diagnostyczne i metodyczne w opiece i wychowaniu, red. J.Nikitorowicz, K.Sawicki, T.Bajkowski, Olecko 2003

*W.Sztander: Poza kontrolą, PARPA, Warszawa 1993

Literatura uzupełniająca:

*E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski: Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów projektów działania. BPS. Katowice 1998

*K.Wódź: Praca socjalna w miejscu zamieszkania, Katowice 1998

*K.Obuchowski: Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1983

*K.Sujak-Lesz, Z.Kuklińska: Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Kształcenia Nauczycieli, Warszawa 2002

*M.Deptuła: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Bydgoszcz 2004

*M.Deptuła (red.): Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006

*K.Marzec-Holka: Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1990

*H.Sęk: Metody projekcyjne, Poznań 1984

*E.Babbie: Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2004

*M.Karwowska- Struczyk, W.Hajnicz: Obserwacja w poznaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1998

*M.Król-Fijewska, Tam i stamtąd, IPZiT, Warszawa 1991

* A.Sołbut: Potrzeby małego dziecka w rodzinie alkoholowej, przemocowej (w:)H.Krauze- Sikorska, M.Klichowski, K.Kuszak (red.), Świat małego dziecka tom II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

*A.Sołbut, Dzieciństwo w rodzinie alkoholowej w: internetowej encyklopedii –Encyklopedia Dzieciństwa. Pierwsza Encyklopedia o Dziecku i Dzieciństwie ,pod red.prof. D.Waloszek,

ISBN: 978-83-942938-2-6,2018

*A.Sołbut: Czas wolny dzieci i młodzieży organizowany w okresie pandemii w białostockich placówkach wsparcia dziennego.(w:)”Innowacyjne pomysły na odpoczynek w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2,red. A. Roman, J.Karpowicz, B. Nowicki, R. Kosiński, Białystok 2022.

Efekty uczenia się:

KA6_WG6 zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania

KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup

KA6_WG9 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu idiagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej

KA6_WK4 jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań.

-weryfikacja-praca pisemna

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: obecności, zaliczenie na ocenę-praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Bałakier
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Michalina Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Bałakier
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Maria Plucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)