Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2SOD
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników w metodykę pracy socjoterapeutycznej, wskazanie socjoterapii jako formy pomocy dzieciom i młodzieży w niwelowaniu niewłaściwych wzorców zachowań, a także zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie realizacji projektów socjoterapeutycznych.

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć studenci będą mieli sposobność ku temu by:

• rozwijać swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

• nabywać umiejętności analizy programów socjoterapeutycznych.

• kształtować umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Analiza procesu i metody socjoterapeutycznej w korygowaniu zaburzeń . Omówienie metod i technik wykorzystywanych w pracy socjoterapeutycznej. Przedstawienie modelu diagnozy socjoterapeutycznej. Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych. Analiza zasad funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej. Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Nabywanie umiejętności analizy realizowanych programów socjoterapeutycznych. Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.Nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia spotkań socjoterapeutycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Rok/semestr: II rok/ semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. - wykłady, 15 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - liczba godzin:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń- 10 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

- przygotowanie i realizacja prezentacji 5 h

- przygotowanie do egzaminu i obecność na nim 10 h

Razem 60 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h/1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 30 h/1,0 pkt.ECTS

Student będzie:

w sferze wiedzy:

- znał istotę, modele, funkcje i terminologię socjoterapii, wiedział, na czym polega proces socjoterapeutyczny, jego dynamika i zasady projektowania;

- miał wiedzę o pracy socjalnej jako profesji wykorzystującej metody socjoterapeutyczne

w sferze umiejętności:

- potrafi wykorzystywać wiedzę do kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy relacji i procesu pomocy

- potrafi wykorzystywać wiedzę do definiowania potrzeb i problemów doświadczanych przez jednostki i rodziny

- potrafił dobierać skuteczne metody oddziaływań

- kompetentnie rozstrzygać dylematy w praktyce zawodowej

w sferze kompetencji społecznych:

- był świadomy znaczenia poprawnej komunikacji i gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

- miał świadomość konieczności stosowania standardów etycznych w praktyce zawodowej

Literatura:

Geldard K., Geldard D. (2005) Jak pracować z dziecięcymi grupami

terapeutycznymi, Gdańsk, Gdyńskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sawicka K. (1999) Socjoterapia, Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczni-Pedagogicznej MEN.

Sobolewska Z.(1993), Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży - zasady projektowania, Warszawa.

Młyńczyk W.(red.), Socjoterapia,teoria i praktyka. T. 1-5,Warszawa 2007-2011.

Boryszewska J. (red.), Socjoterapia w praktyce szkolnej.Materiały dla prowadzących zajęcia, Łomża 2013.

Jagieła J., Socjoterapia w szkole, Kraków 2007.

Deptuła M.,(red.) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2005.

Floryszczak M., Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii. „Opieka, Wychowanie, Terapia.” - 2004, nr 3/4.

K. Sawicka - Trudne zachowania uczestników socjoterapii?, Remedium, marzec, 2006, s.28-29

Jagieła, Socjoterapia w szkole, Rubikon, Kraków 2009

M. Wilk, Diagnoza w socjoterapii, GWP, Gdańsk 2014

B. Jankowiak/red/, Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, UAM, Poznań 2013

Efekty uczenia się:

K_W06 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą kierowania grupą socjoterapeutyczną i procesów w niej zachodzących

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedur socjoterapeutycznych .

K_W08 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami celów socjoterapeutycznych

K_U09 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań socjoterapeutycznych

K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji grupowych oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do zamierzonych celów socjoterapeutycznych.

K_K02 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych,praktyczna realizacja projektu .

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• przygotowanie projektu zajęć socjoterapeutycznych;

• ocena realizacji sesji socjoterapeutycznej.

Egzamin pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Danieluk
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Mariusz Danieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)