Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z uchodźcami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-2XGWW
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z uchodźcami
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem programu zajęć jest rozwijanie kompetencji studentów niezbędnych do pracy z uchodźcami. W trakcie realizacji programu możliwe/a będzie:

• poszerzenie wiedzy na temat istoty poznawania odmiennych kultur (procesy nabywania kompetencji kulturowej i międzykulturowej; wymiary różnic międzykulturowych (wg G. Hofstede); etnocentryzm i relatywizm kulturowy; obcość i inność; wielokulturowość i międzykulturowość.

• zrozumienie znaczenia różnic kulturowych w toku pracy socjalnej z uchodźcami (istota różnic kulturowych, a praca socjalna z uchodźcami; wybrane elementy kultur przymusowych migrantów w Polsce; różnice kulturowe w pracy z przymusowymi migrantami na przykładzie kultury czeczeńskiej).

• analiza problematyki postaw wobec odmienności (istota i komponenty postaw społecznych; stereotypy, uprzedzenia a dyskryminacja; mechanizmy dyskryminacji; tolerancja, obojętność a akceptacja; rola edukacji w procesie kreowania postaw społecznych) oraz przyglądanie się własnym postawom.

• zrozumienie istoty procesu akulturacji i integracji uchodźców (strategie akulturacyjne wg koncepcji Johna Berry'ego (integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja), bariery w procesie integracji, czynniki wspierające integrację).

• analiza wybranych zagadnień z zakresu projektowania działań edukacyjnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo (metody i formy pracy z uchodźcami; przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo).Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z osobami doświadczającymi uchodźstwa. W ramach realizacji programu zajęć zostaną przenalizowane podstawowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania przymusowych migrantów w nowej rzeczywistości społeczno-kulturowej oraz procesy temu towarzyszące. W tym kontekście, będzie podjęta problematyka wyzwań towarzyszących pracownikom socjalnym podczas pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo. A także metody i formy pracy z uchodźcami oraz przykłady instruktywnych działań socjalnych w tym obszarze.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną zrealizowane następujące treści:

1. Istota poznawania odmiennych kultur (proces enkulturacji; istota kompetencji kulturowej i kompetencji międzykulturowych; etnocentryzm i relatywizm kulturowy w procesie poznawania odmiennych kultur; Obcość a Inność; wielokulturowość a międzykulturowość).

2. Różnice kulturowe a praca socjalna z uchodźcami (wymiary różnic międzykulturowych wg Geerta Hofstede; wybrane elementy kultur przymusowych migrantów w Polsce; różnice kulturowe w pracy z przymusowymi migrantami na przykładzie kultury czeczeńskiej.

3. Postawy wobec odmienności (istota i komponenty postaw społecznych; stereotypy, uprzedzenia a dyskryminacja; mechanizmy dyskryminacji; tolerancja, obojętność a akceptacja; postawy wobec przymusowych migrantów).

4. Proces stawania się uchodźcą (uchodźca - prawne i potoczne rozumienie terminu; faza przedemigracyjna, ucieczka i dotarcie do kraju pierwszego azylu, osiedlenie się w kraju (stałego) pobytu; istota działalności i zadania ośrodków recepcyjnych i pobytowych dla cudzoziemców).

5. Integracja i proces akulturacji przymusowych migrantów (istota procesu akulturacji wg Johna Berry'ego; strategie akulturacyjne: integracja, asymilacja, separacja, marginalizacja jako rezultaty akulturacji).

6. Fotografia partycypacyjna (photovoice) w pracy socjalnej z przymusowymi migrantami (definicja, proces photovoice, fotografia jako metoda diagnostyczna, przykłady projektów wykorzystujących fotografię uczestniczącą).

7. Wybrane zagadnienia z zakresu projektowania działań socjalnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo (metody i formy pracy socjalnej z uchodźcami); przykłady dobrych praktyk z zakresu pracy socjalnej w środowisku zróżnicowanym kulturowo).

Literatura:

P. J. Bednarski (hasło: enkulturacja), M. Ziółkowski (hasło: kompetencja kulturowa), w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa – Poznań 1987, s. 75–77, 172–174.

W. B. Gudykunst, Y. Y. Kim, Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikacje międzykulturową; w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Warszawa 2005, s. 497–498.

M. Szopski, Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa 2005, s. 6–17, 71–73.

Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4. T – KIT, Rada Europy i Komisja Europejska. Szkolenie Młodzież (www.training-youth.net), s.18–20.

S. Magala, Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011, Oficyna Wolters Kluwer Business, s. 48.

G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tł. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

A. Młynarczuk-Sokołowska, A. Kożyczkowska, Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice antropologiczno-pedagogiczne, Gdańsk 2018.

G. Böhner, M. Wänke, Postawy i zmiana postaw, Gdańsk 2004, s. 15–27.

Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997

C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999, s.11–36.

Młodzież na rzecz Różnorodności. Praktyczny przewodnik dla młodych ludzi po różnorodności, prawach człowieka i uczestnictwie, Warszawa 2008, s.13–22.

H. Grzymała-Moszczyńska, Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000.

A. Ostaszewska, Photovoice and participatory method of empowering-photovoice, “Tiltai” 2018, 2.

Efekty uczenia się:

- Student dysponuje podstawową wiedzą o człowieku, przyczynach i specyfice problemów człowieka (w tym przyczynach i specyfice wykluczeń społecznych), jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego.

- Student posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do zrozumienia i opisu zjawisk i

procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań.

- Student potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej, a także adaptować proste metody i technologie oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej.

- Student jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, przekonywania i obrony swoich racji.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady i ćwiczenia):

- zaliczenie na ocenę.

Elementy zaliczenia wykładów:

- Obecność na zajęciach (za każdą obecność na zajęciach można zdobyć 1 p.).

- Student ma prawo do jednej nieobecności, która nie podlega zaliczeniu.

- Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach.

- Egzamin pisemny (maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 20).

- W celu zaliczenia wykładów należy uzyskać minimum połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

Kryteria zaliczenia wykładów:

- W celu zaliczenia wykładów należy uzyskać minimum połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

- Student ma prawo do jednej nieobecności, która nie podlega zaliczeniu.

- Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach.

Elementy zaliczenia ćwiczeń:

- Aktywność (na każdych zajęciach można uzyskać maksymalnie 2 p.).

- Obecność na zajęciach (za każdą obecność na zajęciach można zdobyć 1 p.).

- Prezentacja wybranej inicjatywy z zakresu pracy socjalnej z uchodźcami (10 p.).

- Kolokwium (maksymalna liczba punktów do uzyskania z kolokwium wynosi 15 p.).

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

- W celu zaliczenia ćwiczeń należy uzyskać minimum połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia.

- Student ma prawo do jednej nieobecności, która nie podlega zaliczeniu.

- Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Prowadzący grup: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)