Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy superwizji w pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3HAF Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy superwizji w pracy socjalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem jest przekazanie podstaw teoretycznych dotyczących superwizji oraz poznanie korzyści wynikających z jej stosowania w instytucjach pomocy społecznej. Studenci konfrontują się z superwizją jako metodą wspomagającą profesjonalny rozwój pracowników socjalnych oraz narzędziem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 30 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na ćwiczeniach – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej, wykonanie zadań do modułów – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2012.

Domaradzki P., Krzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, UŁ, Łódź 2016.

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społęcznych, MCPS, Warszawa 2014.

Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

Mańkowska B., Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Warszawa 2020.

Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu. jak opanować najważniejszą umiejętność coacha?, Wrocław 2008.

Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W11 posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych;

K_U12 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;

K_U14 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych;

K_U17 monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej;

K_K08 potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: praca (indywidualna lub zespołowa) sprawdzająca znajomość omawianych treści oraz aktywność podczas zajęć. Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Liczba godzin: 30 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, burza mózgów, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na ćwiczeniach – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, przygotowanie pracy zaliczeniowej, wykonanie zadań do modułów – 30 godz.

Razem: 30 godz. – 1 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2012.

Domaradzki P., Krzyszkowski J., Sosnowski M., Włoch A., Superwizja pracy socjalnej dla praktyków, UŁ, Łódź 2016.

Ferreira M., Grewiński M., Reis-Jorge J., Superwizja jako instrument rozwoju zawodowego w służbach społęcznych, MCPS, Warszawa 2014.

Łuczyńska, M., Olech, A. Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Warszawa 2013, (http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Wprowadzenie-do-superwizji-pracy-socjalnej.pdf)

Nocuń A., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształtowanie, Warszawa 1996.

Szmagalski J. (red), Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, IRSS, Warszawa 2005.

Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, IRSS, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Gilbert, M., Evans, K., Superwizja w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2004.

Mańkowska B., Superwizja. Jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia, Warszawa 2020.

Krzyszkowski J. (red), Wybrane aspekty pracy socjalnej. Podręcznik dla pracowników socjalnych, Wrocław 2012.

Stoltzfus T., Sztuka zadawania pytań w coachingu. jak opanować najważniejszą umiejętność coacha?, Wrocław 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.