Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3XHCC
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty terenowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
warsztatowe

Skrócony opis:

Student nabywa umiejętności pracy w terenie z różnymi przypadkami. Poznaje różne formy swojej przyszłej pracy.

Pełny opis:

Student podczas zajęć nabywa umiejętności pracy w terenie. Rozpoznaje i analizuje wybranych problemów społecznych, z którymi się spotyka. Poznaje aspekty, zadania pracownicze w danej instytucji, nabywa kontakty, a także praktyczną wiedzę którą zastosuje w przyszłości. Poznaje różne modele pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Beckett C. Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, przekł. Jasiński M., Maliszewska B., Warszawa 2010.

Brągiel J., Sikora P. [red.], Praca socjalna – wielość perspektyw; Rodzina – Multikulturowość – Edukacja, Opole 2004.

Jedynak W., Wyzwania dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym, Rzeszów 2012.

Kanios A., Praca socjalna z rodziną problemową: perspektywa metodyczna, Kraków 2016.

Kędzior J., Ładażyński A., Współczesne wyzwania pracy socjalnej, Toruń 2006.

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.

Kurtyka-Chałas J., Pracownik socjalny wobec sytuacji kryzysowych, Białystok 2016.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami bezdomnymi, Warszawa 2014.

Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia: pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa 1995.

Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce: między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

Sałustowicz P., Praca socjalna: między dyscypliną a profesją, Katowice 2003.

Szczepkowski J., Praca socjalna – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń 2010.

Żukiewicz A. [red. nauk.], Praca socjalna w służbie ludziom, Toruń 2012.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 Student jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych.

KA6_WG7 Student zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup

KA6_UW2 Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej.

KA6_UK2 Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych.

KA6_UU1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

KA6_KO2 Student potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostka, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metodami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas wizyt studyjnych w placówkach są:

- praca warsztatowa;

- dyskusja moderowana przez prowadzącego;

- praca w grupach

- praca indywidualna

Zaliczenie: praca opisowa dt. funkcjonowania placówki pomocowej i zmian, które można wprowadzić dla lepszych efektów udzielanej pomocy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)