Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1GTA
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane elementy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie ogólnych zasad prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Polsce.

W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz obowiązki stron stosunku

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2016.

2. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1.I, . Jędrasik-Jankowska, : Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2014.

2. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, pod red. M. Gersdorf i B. Gudowskiej, Warszawa 2012.

3.A. Giżejowska, A.M. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne. Komentarz, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

A6_WG1 rozumie źródła prawa pracy; zna terminologię używaną w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym, jej znaczenie i zastosowanie

KA6_WG2 ma elementarną wiedzę o miejscu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w systemie nauk społecznych oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

KA6_WG6 zna definicję podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego;

KA6_UW3 potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych;

KA6_UW5 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

A6_KO3 posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań przewidzianych w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne na ocenę w postaci pisemnego testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)