Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa karnego i wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1GTB
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa karnego i wykroczeń
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakłada się zapoznanie studentów – po pierwsze – z zasadami odpowiedzialności z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa wykroczeń. Po drugie, przedstawiona zostanie charakterystyka różnorodnych kar i środków karnych związanych z odpowiedzialnością wynikającą z prawa karnego i prawa wykroczeń, a także innych form reakcji państwa na fakt dopuszczenia się czynu zabronionego wynikających z przepisów szczegółowych. Po trzecie, studenci zapoznają się także z podstawami procesu karnego.

Pełny opis:

I. Prawo karne materialne

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej

3. Przestępstwo

4. Wyłączające winę oraz bezprawność czynu

5. Formy popełnienia przestępstwa

6. Pojęcie i istota kary

7. Katalog kar

8. Środki karne oraz inne formy reakcji prawnokarnej

9. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie

10. Wymiar kary

11. Przedawnienie i zatarcie skazania

12. Charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych

II. Prawo wykroczeń

1. Historyczna ewolucja polskiego prawa wykroczeń

2. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia

3. System sankcji za wykroczenia

4. Kodeksowe i pozakodeksowe typy czynów zabronionych

5. Instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia (dział I-VI)

6. Instytucje postępowania w sprawach o wykroczenia (dział VII-XIII)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2012.

2. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015.

3. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2012.

4. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2016.

5. V. Konarska-Wrzosek (red.), Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015.

2. T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2015.

3. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2014

4. T. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń, Warszawa 2013.

5. A. Marek A., V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

1. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa (K_W08) – egzamin pisemny, indywidualna ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

2. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych (K_W09) – egzamin pisemny, indywidualna ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

3. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym (K_U03) – ocena aktywności w trakcie zajęć – dyskusja, rozwiązywanie kazusów

4. Potrafi pracować w zespole. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (K_U11) – ocena efektów pracy zespołowej – rozwiązywanie kazusów, symulacja rozprawy

5. Potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role (K_K07) – ocena efektów pracy zespołowej – rozwiązywanie kazusów, symulacja rozprawy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na egzaminie testowym.

Te same zasady obowiązują studentów z IOS.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)