Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1JAN
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności korzystania z literatury naukowej oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych oraz motywowanie do samodzielnego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w dziedzinie pracy socjalnej, rozwijania znajomości słownictwa fachowego i motywowanie do samokształcenia.

Pełny opis:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30 h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS: 2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w ćwiczeniach i konsultacjach: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu, studiowanie literatury specjalistycznej : 30 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h 1 ECTS

o charakterze praktycznym 30 h 1 ECTS

Efekty uczenia się:

KA7_UK1: zna rozszerzoną terminologię za zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym,

KA7_UK4: ma umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

KA7_UU1: jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych.

Zaliczenie i egzamin na ocenę po II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)