Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2BCO
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł podstawowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem komunikacji społecznej w teorii i praktyce, mechanizmami i procesami komunikacyjnymi niezbędnymi w pracy pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł podstawowy MK_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia, psychologia

Rok studiów/semestr: II rok II°, semestr III

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu socjologii ogólnej, psychologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 h - wykład, 15 h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykłady, dyskusja, film, prezentacja, konsultacje, praca w grupie, warsztat, odgrywanie ról

Punkty ETCS: 4 punktów

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach – 15 godzin, udział w ćwiczeniach 15

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 20 godzin

suma: 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do egzaminu– 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia 15 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 15 godzin

Suma: 50 godzin

Łącznie: 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin - 2 punkty ETCS

- o charakterze praktycznym: 50 godzin - 2 punkty ETCS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psych.

Fleischer, M. (2013). Typologia komunikacj

Fleischer, M. (2007). Zarys ogólnej teorii komunikacji1. Communication Design, 13.

Goban-Klas, T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. Studia Medioznawcze= Media Studies, (2 (33).

Nóżka, M. (2013). Komunikacja interpersonalna w teorii i praktyce zawodowej pracowników socjalnych.

Podobas, I. (2014). Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej. Centrum Rozwoju Zasobow Ludzkich.

Pikuła, N. G. (2013). Feedback w pracy socjalnej. Labor et Educatio, (1), 139-152.

Stewart, J. R. (Ed.). (2010). Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szyszka, M., & Bělík, V. (2018). Opinie pracowników socjalnych na temat działań komunikacyjnych w instytucjach pomocowych–perspektywa kształtowania kompetencji komunikacyjnych. Edukacja Dorosłych, 2, 227-237.

Zdebska, E. (2011). Komunikacja w pracy socjalnej.

S. Trenholm i A. Jensen, Poznanie społeczne: jak spostrzegamy jednostki, relacje i wydarzenia społeczne, [W:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, J. Stewart (red.), Warszawa 2003,

Literatura uzupełniająca:

B. Jarmrożek, J. Sobczak, Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000, s. 39- 41.

Literatura dodatkowa:

Aronson, E., Aronson, J., & Radzicki, J. (1987). Człowiek-istota społeczna. Państwowe Wydaw. Naukowe.

Goodman, N. (1997). Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka Wydaw..

Molyneux, M. (2005). Słownik socjologii i nauk społecznych. Wydawn. Naukowe PWN.

Colman, A. M. (2009). Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 - ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach;

KA7_UK2 - potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z wielu dyscyplin;

KA7_UK3 - potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie dyscypliny, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów;

KA7_UO5 - jest gotowy do nawiązywania kontaktu z klientem oraz skutecznego motywowania go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

wykłady: egzamin pisemny/test (należy zdobyć przynajmniej 51% punktacji aby zaliczyć przedmiot)

ćwiczenia - prezentacja, obecność, aktywność

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej.

Przystąpienie do egzaminu zdalnego wymaga od studentów dostępu do Internetu. Egzamin w formie online odbędzie się na Platformie BlackBoard.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)