Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka ciągła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2GUU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka ciągła
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł praktyk - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Celem praktyk jest zdobycie przez studentów indywidualnego doświadczenia w kontakcie z klientami pomocy społecznej.

Jest to praktyka ciągła o charakterze stażowym, odbywająca się indywidualnie (stażowy charakter praktyki polega na wykonywaniu przez studenta zadań zgodnie z obowiązkami zawodowymi opiekuna praktyk)

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów praca socjalna

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-SS2-2GUU

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy dla osób, które na studiach I stopnia studiowali na innych kierunkach niż praca socjalna

Rok studiów /semestr II rok studiów; semestr III

Wymiar praktyk - 240 h

Miejsce odbywania praktyki:

Praktyka może się odbywać w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych (intelektualnie, psychicznie i fizycznie), w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz innych instytucjach o charakterze pomocowym – jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki zawodowej będzie zgodny z profilem kierunku praca socjalna a w jednostce zatrudniony jest pracownik socjalny.

Literatura:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

- Regulamin placówki w której odbywane są praktyki

- inne dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki - miejsca odbywania praktyk

Efekty uczenia się:

KA6_WK7 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając aspekty społeczno–polityczne

KA6_UW1 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

KA6_UW6 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur idobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej

KA6_UW7 posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresu pracy socjalnej z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i programów informatycznych

KA6_UO1 potrafi konstruować i opracowywać projekt socjalny jako strategie rozwiązywania problemów społecznych

KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować godo aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów

KA6_UO6 posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KR1 potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie praktyki przez opiekuna praktyki z ramienia uczelni następuje po:

-przedłożeniu przez studenta potwierdzenia opiekuna praktyki z ramienia placówki o terminie realizacji praktyki (pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk);

-przedstawieniu w formie pisemnej opinii i oceny odbytej praktyki w stopniu (skala 2-5) wydanej przez opiekuna praktyki z ramienia placówki, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta;

-przedstawienia przez studenta wymaganej dokumentacji – dzienniczka praktyk i opinii studenta na temat przebytej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka ciągła, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Borowik
Prowadzący grup: Joanna Borowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.