Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy z rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2XICK
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy z rodziną
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł wybory - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość prawidłowości funkcjonowania rodziny w poszczególnych cyklach życia, znajomość specyfiki i źródeł pojawiających się kryzysów.


Przedmioty wprowadzające: Diagnostyka pedagogiczna, Diagnoza dziecka i rodziny, Psychologia rozwojowa, Socjoterapia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie z systemowym rozumieniem rodziny oraz narzędziami diagnostycznymi pomocnymi w pracy z dzieckiem i rodziną.

Formy pomocy terapeutycznej dziecku i rodzinie.

Indywidualne i grupowe formy pracy z rodziną.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji UwB

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-SS2-2XADK

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Rok studiów /semestr - II rok, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS - 4.00

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Udział w konsultacjach 20 godz.

RAZEM 50 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zaliczenia 20 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

RAZEM 50 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami (liczba godzin, punkty ECTS):

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godzin -2.00 ECTS

- o charakterze praktycznym - 50 godzin- 2.00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bruhn J. (2011). Efekt grupy. Spójność społeczna i jej konsekwencje dla zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Crane D.R. (2004). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: GWP.

Dakowicz A. (2004). Systemowe ujęcie życia rodzinnego. W: A. Dakowicz (red.), Rodzina podlaska wobec różnych wyzwań egzystencjalnych. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 11-20.

Field D. (1996). Osobowości rodzinne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Logos".

Goldenberg H., Goldenberg I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gottman J.M., Silver A. (2006). Siedem zasad udanego małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kratochvil S. (2003). Podstawy psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Margasiński A. (2015). Teoria i wybrane modele systemów rodzinnych. W: A. Margasiński (red.), Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, 6-32.

Namysłowska I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer PWN.

Pietras T. (2014). Współczesne nurty w terapii rodzin. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: WN PWN SA, 527-536.

Literatura uzupełniająca:

Grzesiuk L. (red.) (1994). Psychoterapia – szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Popiel A., Pręgłowska E. (2008). Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i praktyka,. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Rostowska T. (2009). Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Virginia S. (2000). Terapia rodzin. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania; posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce (WG6); ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod i modeli pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup (WG7).

Umiejętności: potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (UW2); potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, zarówno ze specjalistami w zakresie dyscypliny, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (UK3); potrafi sprawnie realizować standardy działalności zawodowej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy (UO1); potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności społecznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych (UO4); jest gotowy do nawiązywania kontaktu z klientem oraz skutecznego motywowania go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów (UO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem i analizą testów związanych z diagnozą funkcjonowania rodziny. Ocena zaliczająca przedmiot na podstawie pisemnego testu wyboru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)