Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika kuratorska (metodyka pracy kuratora sądowego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKS2-2HDS
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klinika kuratorska (metodyka pracy kuratora sądowego)
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. KRES stac. sem. letni
2 rok 2st. KRES stac. sem zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem Kliniki kuratorskiej jest zaznajomienie studenta z teoretycznym i praktycznym aspektem kurateli sądowej, czyli zapewnianiem osobom nieprzystosowanym społecznie równego dostępu do rehabilitacji/resocjalizacji oraz innych usług i możliwości (środków wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i zawodowych - jak wszystkim innym członkom społeczeństwa oraz zrozumienie nieprzystosowania społecznego (poziom, przyczyny) i systemu resocjalizacyjnego dla nieletnich i dorosłych. Treść przedmiotu koncentruje się na innowacyjnych metodach pracy dydaktycznej i warsztatowej oraz pracy z tzw. „żywym klientem” – młodocianym i dorosłym, który wszedł w konflikt z prawem i jest zagrożony wykluczeniem społecznym. Klinika opiera się na podejściu „opartym na zagadnieniach”, co oznacza badanie różnych konfliktów i prowadzenie debat w ramach systemu resocjalizacyjnego (np. Czy zasadne jest traktowanie nieletnich przed sądem jak dorosłych? Czy demontaż granicy między nieletnimi a dorosłymi w wymiarem sprawiedliwości jest zasadny? Czy resocjalizacja „działa?”, Kara – reakcja odwetowa czy sprawiedliwość naprawcza? itp).

Konkretne cele kursu dla studentów obejmują:

• Zrozumienie historii i obecnego kontekstu społecznego kurateli sądowej

• Zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

• Zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

• Zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

• Wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

• Nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego


Skrócony opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodyki pracy kuratora sądowego

- zapoznanie studentów z warsztatem pracy kuratora sądowego

- zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

- zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

- zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

- wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

- nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego

- kształcenie kompetencji zawodowych

- wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności zawodowej i kontaktach międzyludzkich

- wyrabianie właściwych nawyków metodycznych

Pełny opis:

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 60 godz.

Zajęcia w terenie 10 godz.

Przygotowanie do testu 20 godz.

Przygotowanie case study/opinii do sądu 20 godz.

Przeprowadzenie badań terenowych/desk research 15 godz.

Przygotowanie dyskusji 15 godz.

Krytyczna analiza literatury specjalistycznej i przygotowanie recenzji 10 godz.

RAZEM 150 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 60 godz.

Konsultacje 30 godz.

RAZEM 90 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 240

1punkt ECTS = 25-30 godzi

240 godzin : min 25 godzin = 9,6 ECTS

240 godzin : max 30 godzin = 8,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN,Warszawa 1985.

Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego Resocjalizacja, Warszawa1971.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Balcerek –Kałek A., Budowanie szkolnych programów profilaktyki, PWN, Warszawa 2003.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna,Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Czapów Cz., Pedagogika Resocjalizacyjna,PWN, Warszawa 1971.

Santorski J., Miłość i praca. Źródła siły rodziny i firmy. Trwałe relacje w biznesie i szczęście w życiu osobistym. Wydawnictwo Biznesowe Nowy Projekt Chiltern -Santorski, Warszawa 2002.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Rzepniewski, A. (2010). Prace nad ustawą o kuratorach sądowych z perspektywy dziesięciolecia. Doświadczenia z pracy w zespole Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorach,[w:] K. Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 86. ISBN 9788376660226.

Stróżewski B., Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości, Journak of Modern Science, 2019;41(2):249–272.

Kwadrans, Ł. (2010). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przy-szłość. Warszawa: „Probacja”, nr 3–4, s. 122. ISSN 1689-6122.

Marzec-Holka, K. (1994). Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle ba-dań. Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 146. ISBN 8370960987.

Mazurek, W. (2014). Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 9788327701916.

Pawlicka, M. (2007). Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Impuls 2007. ISBN 9788360856048

Kufel J.P., Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 PL ISSN 0081-6841 s. 133–148.

Stróżewski B., Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości, Journak of Modern Science, 2019;41(2):249–272.

Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewsk M., Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, 2016

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Janus-D%C4%99bska-A.-Gronkiewicz-Ostaszewska-M._Bezpiecze%C5%84stwo-kurator%C3%B3w.pdf [dostęp 09.10. 2020]

Gromek, K. (2002). Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, s.10-11, 22, 30. ISBN 8373340793.

Kalinowski, M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Insty-tut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 160. ISBN 8320203244.

Zinkiewicz, 2015,

Bębas, S. (2014). Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXII I, s. 138, [online] fi le:///C:/Users/s26/Do-wnloads/184-274-1-SM.pdf [dostęp 26.01.2019].

Konopczyński, M. (2010). Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego,[w:] Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 39. [online] http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads-/2010/09/90-lat-kurateli-sadowej-w-polsce-historia-terazniejszosc-przyszlosc.pdf [dostęp 26.01.2019].

Rapa, N. (2012). Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce. KUL: „Rozprawy Spo-łeczne”, nr 2 (VI), s. 66–74, 116–116, 118, 120–121. ISSN 2081-6081.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności. http://karne.pl/dozywocie.html [dostep [dostep 09.10.2020]

Niełaczna M., Cierpienie systemowe. Dożywotnie więzienie dla winnych i niewinnych rozdział w:Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, red. Ł. Chojniak, Warszawa 2017, s. 187-206

(PDF) Cierpienie systemowe. Dożywocie dla winnych i niewinnych. Available from: https://www.researchgate.net/publication/341553950_Cierpienie_systemowe_Dozywocie_dla_winnych_i_niewinnych [accessed Oct 09 2020].

Niełaczna M., Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca jego zbrodnia i kara, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2017.

Skazani na dożywotnie więzienie.Niezbędnik informacyjny https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/skazani-na-dozywotnie-wiezienie-niezbednik.pdf [dostęp 09.10.2020]

Nowicka J., Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy i wątpliwości, Zeszyty Naukowe WSFiP Nr 3/2014.

https://wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2014/ZN_WSFiP_3_2014_5_Nowicka_Izabela.pdf [dostęp 09.10.2020]

Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

Urban B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły PedagogicznejMysłowice 2014.

Ptak K., Ptak C., Resocjalizacja dziewcząt w zakładach poprawczych [w]: Profilaktyka społeczna i resocjalizacjamłodzieży pod red. B.Urbana, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły PedagogicznejMysłowice 2014.

Biel K., Przestępczość dziewcząt: rodzaje i uwarunkowania, WAM, Kraków 2008.

Jedynak, T., Stasiak, K. (red.). (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. War-szawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 9788376204352.

Kalinowski, M. (1990). Nadzór kuratora sądowego – forma wychowania resocjalizacyjnego. Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich, [w:] K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP, s. 26, 284. ISBN 8302041092.

Kępka, S. (2007). Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne, [w:] Bielecka E. (red.). Profi laktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 95. ISBN 9788389190925.

Ł. Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2015.

B. Skowroński, Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych a ich poczucie samoskuteczności i potrzeba superwizji, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda (red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Warszawa 2014.

A. Sowa, Problem wypalenia zawodowego wśród kuratorów, [w:] B. Zinkiewicz (red.), Współczesna kuratela sądowa, Mysłowice 2006.

D. Wójcik, K. Buczkowski, R. Kulma, Zagrożenia dla kuratorów ze strony nadzorowanych, [w:] D. Wójcik (red. nauk.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010, s. 160;

D. Wójcik, K. Buczkowski, R. Kulma, Trudności w kontaktach z podopiecznymi, [w:] D. Wójcik (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010, s. 180.

Buchała K., System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego z 1990r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 6. Dworzecki J., Szymczyk J., Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010.

Szumski J., Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1.

Utrat-Milecki J., Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno-kulturowa, Warszawa 2010, wyd. UW.

Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, „Państwo i Prawo” 1998, nr 6.

Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności, [w:] Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie, (red.) M. Melezini, Warszawa 2010, wyd. C.H. Beck.

Von Hirsch A., Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, „Iuset Lex” 2006, nr 1.

Zawłocki R., Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, LVIII, nr 2

Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7 ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

KA7_WK4 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologi

KA7_WK7 ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

KA7_UO3 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymiw celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

KA7_UU2 potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

KA7_KO1 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacja multimedialna, wykład problemowy, dyskusja, case study, wizyty studyjne, badania terenowe, recenzja artykułu, opinia

Zaliczenie kompetencji: Prezentacja multimedialna przypadku (życie, diagnoza, proponowane działania; Dyskusja w grupie, w temacie powiązanym z przypadkiem; Recenzja krytyczna 3 artykułów powiązanyh z tematem dyskusji.

Kompetencje (zaliczone na ocene pozytywną):

Komenatarze do przypadków – 15 pkt.

Badania terenowe – 15 pkt.

Case study – 15 pkt. pkt.

Opinia do sądu - 15 pkt.

Dyskusja – 20 pkt.

Recenzja artykułu – 20 pkt.

Razem 100 pkt

Test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi – zalicza 51%

Razem 100 pkt.

Ocena końcowa/egzamin: średnia ocen z kompetencji i testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami metodyki pracy kuratora sądowego

- zapoznanie studentów z warsztatem pracy kuratora sądowego

- zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

- zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

- zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

- wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

- nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego

- kształcenie kompetencji zawodowych

- wdrażanie do wykorzystywania nabytej wiedzy teoretycznej w praktycznej działalności zawodowej i kontaktach międzyludzkich

- wyrabianie właściwych nawyków metodycznych

Pełny opis:

Celem Kliniki kuratorskiej jest przygotowanie studenta do pełnienia roli kuratora sądowego. Treść przedmiotu koncentruje się na innowacyjnych metodach pracy dydaktycznej i warsztatowej oraz pracy z tzw. „żywym klientem” – młodocianym i dorosłym, który wszedł w konflikt z prawem i jest zagrożony wykluczeniem społecznym. Klinika opiera się na podejściu „opartym na zagadnieniach”, co oznacza badanie różnych konfliktów i prowadzenie debat w ramach systemu resocjalizacyjnego (np. Czy zasadne jest traktowanie nieletnich przed sądem jak dorosłych? Czy demontaż granicy między nieletnimi a dorosłymi w wymiarem sprawiedliwości jest zasadny? Czy resocjalizacja „działa?”, Kara – reakcja odwetowa czy sprawiedliwość naprawcza? itp).

Konkretne cele kursu dla studentów obejmują:

• Zrozumienie historii i obecnego kontekstu społecznego kurateli sądowej

• Zrozumienie kwestii psychopedagogicznych, społecznych, które pojawiają się podczas kontaktów z przestępcami - młodocianymi i dorosłymi

• Zrozumienie poziomu i trendów nieprzystosowania i przestępczości nieletnich i dorosłych

• Zrozumie etiologii nieprzystosowania i przestępczości oraz konsekwencji społecznych wynikających z tej wiedzy

• Wdrażanie do pracy z „żywym klientem” w środowisku otwartym i instytucjach resocjalizacyjnych

• Nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami systemu resocjalizującego

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie do ćwiczeń 60 godz.

Zajęcia w terenie 10 godz.

Przygotowanie do testu 20 godz.

Przygotowanie case study 20 godz.

Przeprowadzenie badań terenowych/desk research 15 godz.

Przygotowanie dyskusji 15 godz.

Krytyczna analiza literatury specjalistycznej i przygotowanie recenzji 10 godz.

RAZEM 150 godz.

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 60 godz.

Konsultacje 30 godz.

RAZEM 90 godzin

Razem: samodzielna praca studenta + godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim = 240

1punkt ECTS = 25-30 godzi

240 godzin : min 25 godzin = 9,6 ECTS

200 godzin : max 30 godzin = 8,0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN,Warszawa 1985.

Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego Resocjalizacja, Warszawa1971.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Balcerek –Kałek A., Budowanie szkolnych programów profilaktyki, PWN, Warszawa 2003.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna,Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Czapów Cz., Pedagogika Resocjalizacyjna,PWN, Warszawa 1971.

Santorski J., Miłość i praca. Źródła siły rodziny i firmy. Trwałe relacje w biznesie i szczęście w życiu osobistym. Wydawnictwo Biznesowe Nowy Projekt Chiltern -Santorski, Warszawa 2002.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2000.

Rzepniewski, A. (2010). Prace nad ustawą o kuratorach sądowych z perspektywy dziesięciolecia. Doświadczenia z pracy w zespole Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podkomisji Sejmu RP ds. ustawy o kuratorach,[w:] K. Stasiak (red.). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 86. ISBN 9788376660226.

Stróżewski B., Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości, Journak of Modern Science, 2019;41(2):249–272.

Kwadrans, Ł. (2010). 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przy-szłość. Warszawa: „Probacja”, nr 3–4, s. 122. ISSN 1689-6122.

Marzec-Holka, K. (1994). Instytucja społecznych kuratorów sądowych w świetle ba-dań. Bydgoszcz:Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 146. ISBN 8370960987.

Mazurek, W. (2014). Kuratela sądowa w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 9788327701916.

Pawlicka, M. (2007). Kuratela sądowa w Polsce, Europie i świecie – historia i stan obecny. Warszawa: Wydawnictwo Impuls 2007. ISBN 9788360856048

Kufel J.P., Działalność kuratorów sądowych – rozważania w zakresie ustawodawstwa i praktyki, STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LXXXIII, 2011 PL ISSN 0081-6841 s. 133–148.

Stróżewski B., Instytucja kuratora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości, Journak of Modern Science, 2019;41(2):249–272.

Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewsk M., Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego, 2016

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/IWS_Janus-D%C4%99bska-A.-Gronkiewicz-Ostaszewska-M._Bezpiecze%C5%84stwo-kurator%C3%B3w.pdf [dostęp 09.10. 2020]

Gromek, K. (2002). Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”, s.10-11, 22, 30. ISBN 8373340793.

Kalinowski, M. (1984). Vademecum rodzinnego kuratora sądowego. Warszawa: Insty-tut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 160. ISBN 8320203244.

Zinkiewicz, 2015,

Bębas, S. (2014). Metody i formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny t. XXXII I, s. 138, [online] fi le:///C:/Users/s26/Do-wnloads/184-274-1-SM.pdf [dostęp 26.01.2019].

Konopczyński, M. (2010). Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego,[w:] Konferencja 90 lat kurateli sądowej w Polsce Historia – teraźniejszość – przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 39. [online] http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads-/2010/09/90-lat-kurateli-sadowej-w-polsce-historia-terazniejszosc-przyszlosc.pdf [dostęp 26.01.2019].

Rapa, N. (2012). Rozwój instytucji kurateli rodzinnej w Polsce. KUL: „Rozprawy Spo-łeczne”, nr 2 (VI), s. 66–74, 116–116, 118, 120–121. ISSN 2081-6081.

Kara dożywotniego pozbawienia wolności i kara 25 lat pozbawienia wolności. http://karne.pl/dozywocie.html [dostep [dostep 09.10.2020]

Niełaczna M., Cierpienie systemowe. Dożywotnie więzienie dla winnych i niewinnych rozdział w:Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, red. Ł. Chojniak, Warszawa 2017, s. 187-206

(PDF) Cierpienie systemowe. Dożywocie dla winnych i niewinnych. Available from: https://www.researchgate.net/publication/341553950_Cierpienie_systemowe_Dozywocie_dla_winnych_i_niewinnych [accessed Oct 09 2020].

Niełaczna M., Rzepliński A., Ejchart-Dubois M., Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca jego zbrodnia i kara, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2017.

Skazani na dożywotnie więzienie.Niezbędnik informacyjny https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/skazani-na-dozywotnie-wiezienie-niezbednik.pdf [dostęp 09.10.2020]

Nowicka J., Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy i wątpliwości, Zeszyty Naukowe WSFiP Nr 3/2014.

https://wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2014/ZN_WSFiP_3_2014_5_Nowicka_Izabela.pdf [dostęp 09.10.2020]

Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania, Code, Warszawa 2002.

Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009.

Hanulewicz M., Profilaktyka społeczna w środowisku otwartym: konteksty krajowe i zagraniczne, Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007.

Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007.

Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Pospiszyl I., Konopczyński M., Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Warszawa 2007.

Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

Urban B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły PedagogicznejMysłowice 2014.

Ptak K., Ptak C., Resocjalizacja dziewcząt w zakładach poprawczych [w]: Profilaktyka społeczna i resocjalizacjamłodzieży pod red. B.Urbana, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły PedagogicznejMysłowice 2014.

Biel K., Przestępczość dziewcząt: rodzaje i uwarunkowania, WAM, Kraków 2008.

Jedynak, T., Stasiak, K. (red.). (2008). Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. War-szawa: Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. ISBN 9788376204352.

Kalinowski, M. (1990). Nadzór kuratora sądowego – forma wychowania resocjalizacyjnego. Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich, [w:] K. Pospiszyl (red.). Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje. Warszawa: WSiP, s. 26, 284. ISBN 8302041092.

Kępka, S. (2007). Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie formalnoprawne, [w:] Bielecka E. (red.). Profi laktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, s. 95. ISBN 9788389190925.

Ł. Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2015.

B. Skowroński, Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych a ich poczucie samoskuteczności i potrzeba superwizji, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda (red.), Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Warszawa 2014.

A. Sowa, Problem wypalenia zawodowego wśród kuratorów, [w:] B. Zinkiewicz (red.), Współczesna kuratela sądowa, Mysłowice 2006.

D. Wójcik, K. Buczkowski, R. Kulma, Zagrożenia dla kuratorów ze strony nadzorowanych, [w:] D. Wójcik (red. nauk.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010, s. 160;

D. Wójcik, K. Buczkowski, R. Kulma, Trudności w kontaktach z podopiecznymi, [w:] D. Wójcik (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010, s. 180.

Buchała K., System kar, środków karnych i zabezpieczających w projekcie kodeksu karnego z 1990r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 6. Dworzecki J., Szymczyk J., Kryminologia. Wybrane zagadnienia, Gliwice 2010.

Szumski J., Problem kary dożywotniego pozbawienia wolności, „Państwo i Prawo” 1996, nr 1.

Utrat-Milecki J., Kara. Teoria i kultura penalna. Perspektywa integralno-kulturowa, Warszawa 2010, wyd. UW.

Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności i problemy jej łagodzenia, „Państwo i Prawo” 1998, nr 6.

Wilk L., Kara dożywotniego pozbawienia wolności, [w:] Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie, (red.) M. Melezini, Warszawa 2010, wyd. C.H. Beck.

Von Hirsch A., Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie, „Iuset Lex” 2006, nr 1.

Zawłocki R., Przeciw karze dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1996, LVIII, nr 2

Bałandynowicz, Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red), Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

Bałandynowicz A., Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej, (w:) Urban B., Stanik J. M. (red.), Resocjalizacja. Teoria i Praktyka Pedagogiczna, Warszawa 2008.

Będkowska Heine V., Heine M., Rozwijanie poczucia odpowiedzialności u młodzieży objętej oddziaływaniami resocjalizacyjnymi [w:] A. Kamiński (red.) Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "KONIKA", Warszawa 2011.

Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

Cueff D., Dziecko na ulicy, przewodnik metodologiczny dla pedagogów ulicy: praca w środowisku otwartym – dokument PDF

Gulczyńska A. Empowerment młodzieży z sąsiedztw społecznie niejednorodnych. Diagnoza i koncepcja działania, Gulczyńska A., Granosik M. (red) Empowerment i partycypacja w pracy socjalnej, WYG International, Warszawa, 2014

Kalinowski M., Pełka J., Zarys Dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003.

Kozaczuk F., Urban B. (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Rzeszów 2001.

Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

Misztal M. (2013), Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Paszkiewicz A., Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego, Norbertinum, Lublin 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lewandowska
Prowadzący grup: Aleksandra Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)