Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-2AIU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopatologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami oraz najważniejszymi współczesnymi osiągnięciami psychopatologii.

Przedstawienie problematyki ogólnej psychopatologii i szczegółowej ze wskazaniem na symptomatologię zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń rozwoju, ich etiologię i patomechanizmy.

Przedstawienie wybranych praktycznych zastosowań rozumienia psychopatologii w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Przekazanie wiedzy na temat instytucji świadczących pomoc w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Realizowane zagadnienia:

1. Wprowadzenie do psychopatologii.

(Przedmiot i zadania psychopatologii, definiowanie podstawowych pojęć: zaburzenia rozwoju, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiki i osobowości.)

2. Diagnoza zaburzeń klinicznych.

(Rozumienie normy: ilościowej, społeczno-kulturowej, teoretycznej. Podstawowe podziały zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych wg DSM IV i ICD 10)

3. Modele diagnozy klinicznej: nozologiczny, funkcjonalny, psychospołeczny. (Patomechanizm zaburzeń psychicznych – czynniki biologiczne i psychospołeczne.)

4. Stres psychologiczny i mechanizmy radzenia sobie z nim.

(Biologiczne i psychologiczne ujęcie stresu. Czynniki kształtujące odporność na stres. Strategie i style radzenia sobie ze stresem.)

5. Zespół stresu pourazowego

6. Relacja przywiązania jako podstawowy predyktor zdrowia psychicznego

(Różne typy relacji przywiązania między dzieckiem a opiekunem, cechy dostatecznie dobrego opiekuna, relacja przywiązania w związkach romantycznych)

7. Zagrożenia rozwojowe okresu dorastania.

(Kryzys i konflikty psychologiczne związane z kształtowaniem się tożsamości.)

8. Funkcjonowanie systemu rodzinnego z dorastającym dzieckiem.

9. Problem normy i patologii w okresie adolescencji

10. Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia psychiczna.

(Diagnoza, obraz kliniczny i modele etiologiczne zaburzeń odżywiania. Rozumienie anoreksji i bulimii psychicznej w wybranych teoriach psychologicznych)

11. Zaburzenia lękowe u dorosłych.

(Mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych wg teorii behawioralno-poznawczej i psychoanalitycznej. Uogólnione zaburzenia lękowe, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Zasady leczenia zaburzeń lękowych.)

12. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe.

(Typowy i nietypowy obraz kliniczny schizofrenii. Postacie schizofrenii. Fazy rozwoju schizofrenii. Patologia ja. Modele etiologiczne schizofrenii)

13. Zaburzenia afektywne

(Symptomy zaburzeń afektywno-dwubiegunowych, uwarunkowania zaburzeń nastroju, psychologiczne mechanizmy kształtowania się zaburzeń afektywnych)

14. Zaburzenia osobowości.

(Definicje i klasyfikacja wg DSM IV. Neopsychoanalityczne teorie kształtowania się zaburzeń osobowości. Typy osobowości i odpowiadające im potencjalne zagrożenia)

Literatura:

1. Sęk H. (2005). Psychologia kliniczna. Tom 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Kendall P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Literatura uzupełniająca:

3. Namysłowska I. (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

4. Seligman, M., Walker, E., Rosenhan, D. (2003). Psychopatologia. Warszawa: PTP.

5. Rachman S. (2004). Zaburzenia lękowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka, a w szczególności na temat zaburzeń rozwoju człowieka i ich konsekwencji dla funkcjonowania psychicznego i społecznego jednostki w aspekcie rozwojowym. KA6_WG3

Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. KA6_UW2

Zna mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. KA6_UW1

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. KA6_UK3

Metody i kryteria oceniania:

Praca z tekstem, praca w grupie, studium przypadku, prezentacje wykonane samodzielnie przez studenta

Wykład: egzamin testowy (warunkiem zaliczenia suma punktów powyżej 50%)

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę (prezentacja, kolokwium)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Mirucka
Prowadzący grup: Beata Mirucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.