Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy probacji i penitencjarystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-2GOG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy probacji i penitencjarystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (opisowo):

Celem niniejszego przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnienimii z zakresu resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, kształtowania się i funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i na świecie, współczesnych trudności i problemów penitencjarystyki, norm i regulacji prawa krajowego dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci będą mieli możliwość nabycia umiejętności projektowania oddziaływań korekcyjno – naprawczych w procesie resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz osób będących pod dozorem kuratora sądowego czy odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, a także odbywania kary w warunkach wolnościowych.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia stacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy (M_5)

Rok studiów /semestr: II rok I stopnia/ semestr czwarty / letni

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia - 30

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach - 5 godz.

RAZEM 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

przygotowanie do ćwiczeń (analiza literatury) - 5 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 10 godz.

RAZEM 15 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 50 GODZIN

50 godzin : 25 godzin = 2.00 ECTS

Obszary tematyczne omawiane na zajęciach:

▪ Penitencjarystyka - czym jest?

▪ Od izolacji do probacji.

▪ Instytucje totalne – świat podwładnych.

▪ Instytucje totalne – świat personelu.

▪ Kara i teorie kary.

▪ Więzienie, jako główna forma kary.

▪ Historyczne systemy penitencjarne.

▪ Instytucje penitencjarne w Polsce i na świecie.

▪ Mężczyzna i kobieta w izolacji penitencjarnej.

▪ Problem prizonizacji.

▪ Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna w kontekście działań resocjalizacyjnych w środowisku zamkniętym.

▪ Readaptacja społeczna.

▪ Resocjalizacja w oparciu o społeczeństwo. System probacji.

Literatura:

E. Goffman, Instytucje totalne, Wyd. GWP, Sopot 2011

M. Kuć, Prawne podstawy resocjalizacji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.

J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralno kulturowa, WUW, Warszawa 2010.

Z. Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija, Wyd. UKSW, Warszawa 2009.

A. Jaworska, Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane zagadnienia, Wyd. Impuls, Kraków 2008.

M. Snopek, Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012.

H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2006.

A. Jaworska, Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

B. Urban, M. Konopczyński(red.), Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. UJ, Kraków 2012.

T. Bulenda, R. Musidłowski, System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Instytut spraw publicznych, Warszawa 2003.

A. Fidelus, Determinanty readaptacji społecznej skazanych, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.

E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2007.

H. Machel (red.), Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce - w poszukiwaniu skuteczności, Wyd. WUG, Gdańsk 2006.

M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

T. Nelson, Psychologia uprzedzeń, GWP, Gdańsk 2003.

Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

I. Pospiszyl, M. Konopczyński (red.), Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Wydawnictwo PEDAGOGIUM, Warszawa 2007.

D. Rybczyńska, Ciągłość, zmiana i resocjalizacja, Impuls, Chorzów 2003

A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Wyd. Żak, Warszawa 2003.

W. Zalewski, Przestępca „niepoprawny” jako problem polityki kryminalnej, Wyd. Arche, Gdańsk 2010.

G. Szczygieł, Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Wyd. Temida 2, Białystok 2002

Literatura uzupełniająca:

J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration. Cambridge – New York – Melbourne, Cambridge University Press 1999.

D. Husak, Overcriminalization. The limits of the Criminal Law. Oxford – New York, Oxford University Press 2009.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.

P. Zimbardo, Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

1. Zna elementarną terminologię używaną w penitencjarystyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. K_W01

2. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, którą wykorzystuje do analizy indywidualnych losów osadzonych w instytucjach penitencjarnych czy jednostek przebywających na „kontrolowanej wolności”. K_W06

3. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji- przebywających w instytucjach penitencjarnych, bądź funkcjonujących w systemie probacji pod nadzorem kuratora sądowego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. K_U11

4. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu z zakresu pracy z osobami osadzonymi, bądź będącymi pod nadzorem kuratorskim. K_U14

5. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowisku otwartym (wykonywanie kary nieizolacyjnej), jak i zamkniętym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań z zakresu resocjalizacji. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

• praca indywidualna

• praca w grupach

• dyskusja

• projekt

Kryteria oceniania:

• Zaliczenie na ocenę

• Obecność i aktywność na zajęciach

• Kolokwium pisemne

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.