Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3GOB
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykładane zagadnienia:

1) Rozumienie zdrowia vs nieprzystosowania podmiotu. Podstawowe czynniki kształtujące nieprzystosowanie.

2) Psychoanalityczne ujęcie nieprzystosowania czyli w niewoli niekontrolowanych popędów (Klasyczna psychoanaliza Z. Freuda)

3) Zdezorganizowany typ relacji więzi jako główny predyktor nieprzystosowania społecznego (Teoria relacji przywiązania Bolby’ego)

4) Behawioralno-poznawcza analiza nieprzystosowania (Terapia racjonalno-emotywna, Model ABC)

5) Nieprzystosowanie w formie zachowań autodestrukcyjnych. Zespół presuicydalny i zaburzenia depresyjne w ramach teorii poznawczej A. Beck

6) W niezgodzie z sobą czyli próba zrozumienia nieprzystosowania podmiotu przy pomocy analizy tranzakcyjnej

7) Wizerunek człowieka nieprzystosowanego w teoriach humanistycznych. Nieprzystosowanie jako utrata autonomii, wolności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych (Terappia skoncentrowana na osobie Carla Rogersa)

8) Fenomenologiczna analiza nieprzystosowania. (Terapia Gestalt Fritza Perlsa)

9) Nieprzystosowanie jako konsekwencja utraty sensu istnienia (Logoterapia Victora Frankla)

10) Podzielone self czyli nieprzystosowanie ja do swojego ciała. Zaburzenia w obrzarze cielesności

11) Nieprzystosowanie w rodzinie. Strukturalna terapia systemowa S Minuchina

12) Nieprzystosowanie w rodzinie. Terapie strategiczna i komunikacyjna

13) Nieprzystosowanie w poszczególnych etapach cyklu życia rodzinnego czyli pomijanie wypełnienia podstawowych zadań rozwojowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jakubczyk, A. Niektóre zagadnienia współczesnej psychiatrii w ujęciu krytycznym T. S. Szasza. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria 4. Tom 5. Warszawa: PWN (s. 305-315).

2. Carson, R. C., Butcher, J. N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń. Tom I. Gdańsk: GWP (rozdział 2: s. 75-111).

3. Drozdowski, P., Kokoszka, A. (1993). Podstawowe pojęcia psychoanalizy. W: A. Kokoszka, P. Drozdowski (red.), Wprowadzenie do psychoterapii

Kraków: Akademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Krakowie (s. 59-76; 77-85).

5. Namysłowska, I. (1983). Psychologiczne teorie związków z obiektem. Psychiatria Polska, 5-6.

6. Cierpiałkowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (1992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej. W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej. Tom II. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (s. 93-127).

7. Harris, T. A (1987). W zgodzie z sobą i tobą. Waszawa: Instytut Wydawniczy PAX (rozdziały: 2, 3, 4, 5, 6, 7).

8. Rogers, C. (1984). Teoria terapii osobowości i relacji interpersonalnych rozwinięta w oparciu o podejście skoncentrowane na kliencie. Nowiny Psychologiczne, 2-3, 1-85.

9. Sills, C., Fish, S., Lapworth, P. (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

10. Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 6: Terapia egzystencjalna: s. 196-230).

11. Lowen, A. (1991). Duchowość ciała. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

12. Laing R. D. (2004). Podzielone Ja. Poznań: Rebis (część 3: s. 177-267).

13. De Barbaro, B. (1994). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Collegium Medicum UJ, Kraków.

14. Tryjarska, B. (1987). Główni przedstawiciele psychoterapii rodzinnej. Nowiny Psychologiczne, 1, 5-32.

15. Corey, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka (rozdział 12: Terapia feministyczna: s. 450-502).

16. Chrząstowski, S. (2003). Przeciwko "sekretnej psychoterapii" - postmodernizm w psychoterapii. Nowiny Psychologiczne, 2, 59-70.

17. Huflejt-Łukasik, M., Peczko, B. (2011). Neurolingwistyczna psychoterapia. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Szkoły i metody. Warszawa: Eneteia (s.299-324)

18. Krawczyk, K. (2010). Neurolingwistyczne programowanie. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Eneteia (s.230-248)

Efekty uczenia się:

Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. KA7_WG7

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących problemów wychowawczych i resocjalizacyjnych, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów. KA6_UK3

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy resocjalizacyjnej, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. KA6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywnie zdany test wiedzy składający się z pytań otwartych i zamkniętych (51% całkowitego wyniku)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Mirucka
Prowadzący grup: Beata Mirucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Bielecka
Prowadzący grup: Urszula Bielecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)