Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty pracy w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZS1-3GOC Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty pracy w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnozy pedagogicznej i resocjalizacyjnej, metodyki wychowania w warunkach otwartych z uwzględnieniem metody case-worku, współczesnych programów profilaktycznych, prawnych podstaw resocjalizacji.


Umiejętność konstruowania zróżnicowanych programów wychowawczych i profilaktycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z warsztatem pracy (wychowawcy, pedagoga, kuratora sądowego, streetworkera) w środowisku otwartym.

Wyjaśnienie celów, uwarunkowań, zasad i przebiegu procesu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym.

Zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym.

Przygotowanie do samodzielnego konstruowania i realizacji projektów resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów:Pedagogika resocjalizacyjna

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia stacjonarne

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy

Rok studiów /semestr III rok I stopnia/ semestr piąty

Wymagania wstępne -z najomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia - 30

Liczba punktów ECTS: 2

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 h

Razem: 35 godzin

Samodzielna praca studenta:

- przygotowanie i realizacja projektu 15 h

Razem: 15 godzin

Wskaźniki ilościowe:

OGÓŁEM: 50 godzin: 25 (1ECTS)= = 2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Jaworska, Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

D. Rybczyńska, Ciągłość, zmiana i resocjalizacja, Impuls, Chorzów 2003

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

L. Pytka, Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizującym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986.

A.Paszkiewicz, Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2006

Z. Ostrihanska, A. Greczuszkin, Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze kuratora sądowego, Wyd. NORBERTINUM, Lublin 2005

M. Misztal, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2013.

A. Bałandynowicz, Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2007.

E. Bielecka (red.),Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

A. Gulczyńska, Chłopaki z dzielnicy. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej” , Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

M. Kuć., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.

R. Opora, Rola sędziów i kuratorów w resocjalizacji nieletnich, Gdańsk 2006.

A. Paszkiewicz, Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym- zarys teorii, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

K_W06 Ma podstawową wiedzę o rodzajach i specyfice więzi społecznych w środowiskach otwartych i o rządzących nimi prawidłowościach .

K_W16 Ma elementarną wiedzę o metodyce pracy w środowisku otwartym. Ma elementarną wiedzę o procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej w środowisku otwartym.

K_U09 Potrafi ocenić i wybrać odpowiednie metody do pracy w środowisku otwartym z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym i z młodzieżą nieprzystosowaną.

K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Umie przyjmować i wyznaczać zadania. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.

K_K03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym. Odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna.

Ocenianie ciągłe.

Zaliczenie na ocenę.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie i realizacja projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Boćwińska-Kiluk
Prowadzący grup: Beata Boćwińska-Kiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.