Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymentalne metody magnetooptyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1EMM Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Eksperymentalne metody magnetooptyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - specj
fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem.letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy współczesnych metod badawczych fizyki doświadczalnej bazujących na zjawiskach magnetooptycznych, wykorzystywanych do badania magnetycznych właściwości różnego typu obiektów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł1: Fizyka doświadczalna)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/2 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu optyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, zajęcia laboratoryjne, symulacje komputerowe, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie sie do zaliczeń/egzaminu (75 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.2 ECTS.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na wykładzie:

1) Metody bazujące na efekcie Faraday’a i na efekcie Kerr’a.

2) Magnetooptyczne techniki synchrotronowe.

3) Metody wykorzystujące femtosekundowe impulsy światła.

Tematy podejmowane podczas laboratorium :

1) Formalizm Jonesa.

2) Właściwości magnetyczne cienkich warstw.

3) Efekty magnetooptyczne.

4) Analiza obrazów struktur domenowych

Literatura:

Literatura zalecana:

1. A K Zvezdin and V A Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 1997 (wersja elektroniczna dostępna u prowadzącego wykład).

Literatura dodatkowa:

1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer, Magnetic Domains, The Analysis of Magnetic Microstructures, ISBN 978-3-540-64108-7 Springer Berlin Heidelberg New York, 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma pogłębioną świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych, świadomość niepewności eksperymentalnych oraz świadomość szczególnej odpowiedzialności za wyniki prowadzonych badań (K_W03).

2. Zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki ciała stałego (K_W07).

3. Zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów (K_W30)

4. Umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i ustnej. Uzyskanie co najmniej 50 punktów procentowych oznacza uzyskanie oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski, Maria Tekielak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Adam Bonda, Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.