Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksperymentalne metody magnetooptyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1EMM
Kod Erasmus / ISCED: 13.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksperymentalne metody magnetooptyczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - specj
fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna sem.letni 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy współczesnych metod badawczych fizyki doświadczalnej bazujących na zjawiskach magnetooptycznych, wykorzystywanych do badania magnetycznych właściwości różnego typu obiektów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł1: Fizyka doświadczalna)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 1 rok/2 semestr

Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu optyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, laboratorium - 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, zajęcia laboratoryjne, symulacje komputerowe, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie sie do zaliczeń/egzaminu (75 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 1.2 ECTS.

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na wykładzie:

1) Metody bazujące na efekcie Faraday’a i na efekcie Kerr’a.

2) Magnetooptyczne techniki synchrotronowe.

3) Metody wykorzystujące femtosekundowe impulsy światła.

Tematy podejmowane podczas laboratorium :

1) Formalizm Jonesa.

2) Właściwości magnetyczne cienkich warstw.

3) Efekty magnetooptyczne.

4) Analiza obrazów struktur domenowych

Literatura:

Literatura zalecana:

1. A K Zvezdin and V A Kotov, Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia, 1997 (wersja elektroniczna dostępna u prowadzącego wykład).

Literatura dodatkowa:

1. Alex Hubert, Rudolf Schäfer, Magnetic Domains, The Analysis of Magnetic Microstructures, ISBN 978-3-540-64108-7 Springer Berlin Heidelberg New York, 2009.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Ma pogłębioną świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych, świadomość niepewności eksperymentalnych oraz świadomość szczególnej odpowiedzialności za wyniki prowadzonych badań (K_W03).

2. Zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki ciała stałego (K_W07).

3. Zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów (K_W30)

4. Umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i ustnej. Uzyskanie co najmniej 50 punktów procentowych oznacza uzyskanie oceny pozytywnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)