Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2PMA Kod Erasmus / ISCED: 04.702 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej ze specyfiką działalności marketingowej, poznanie metod realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie poprzez odpowiednie działania, z wykorzystaniem właściwych narzędzi. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych i dostosowaniem do nich instrumentów marketingowych prowadzących do skutecznego oddziaływania na nabywców. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej w gospodarce, mieć świadomość dynamicznych zmian w tym obszarze oraz konieczności poszerzania wiedzy na ten temat.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

forma studiów Stacjonarne,

rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia, zarządzanie,

rok studiów 2, semestr 3,

wymagania wstępne mikroekonomia,

liczba godzin dydaktycznych:

wykład, 30 godzin,

ćwiczenia 30 godzin.

Metody dydaktyczne:

Wykład częściowo tradycyjny, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i komentowania,

Ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie pracy grupowej w postaci zespołowych prezentacji multimedialnych.,,

punkty ECTS- 4

bilans nakładu pracy studenta :Liczba godzin:

Udział w wykładach 15

Studia literatury: 20

Przygotowanie do egzaminu końcowego 10

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie prac domowych-pisemnych 5

Udział w konsultacjach 5

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 5

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 50

punkty ECTS 2

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 50 punkty ECTS 2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

2. Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, (red.) L.Garbarski, PWE, Warszawa 2011

3. G.Antonides, W.F.vanRaaij, Zachowanie konsumenta, PWN, Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Podstawy marketingu, red. A.Czubała, PWE, Warszawa 2012

5. M.R.Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, HELION, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie ewolucji i miejsca funkcji marketingowej w organizacji oraz jej realizacji w relacjach z otoczeniem Z1_W03

1MAR_W02 Ma elementarną wiedzę o relacjach organizacji z otoczeniem, zwłaszcza w ujęciu bliższego i dalszego otoczenia marketingowego Z1_W04

UMIEJĘTNOŚCI

1MAR_U01 Potrafi prawidłowo analizować uwarunkowania otoczenia marketingowego i interpretować przyczyny zachowań podmiotów w nim funkcjonujących Z1_U01

1MAR_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zachowania klientów i konkurentów w otoczeniu marketingowym Z1_U06

1MAR_U03 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone zagadnieniom z zakresu marketingu, właściwie dobierając do tego materiały źródłowe Z1_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MAR_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie dynamiczny charakter wiedzy marketingowej, przez co uświadamia sobie potrzebę stałego uczenia się Z1_K01

1MAR_K02 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu problemów marketingowych Z1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny:

51% - egzamin zdany zdany (oceny wg rozkładu wśród spełnienia kryterium zdania egzaminu)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Robert Aliukonis, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Robert Aliukonis, Marek Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.