Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium 3 sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-2PSE Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium 3 sem.
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej. W trakcie zajęć student powinien opanować technikę pisania pracy, rozwijać umiejętności samodzielnego studiowania, kształtować umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów naukowych, zapoznać się z warsztatem naukowym, nabyć umiejętności posługiwania się nim.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: Rachunkowość i finanse

Rok studiów - drugi, semestr - 3

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, dyskusja nad określonymi problemami, analiza danych statystycznych, referat. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji Power Point.

Liczba punktów ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 35, (1,2 ECTS)

Nakład pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin 90, (3 ECTS)

Zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Wykonywanie prac domowych: 30 godz.

Przygotowanie mini pracy dyplomowej: 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 95

Literatura:

1. Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

2. Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

3. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

4. Kwaśniewska K., Jak pisać prace dyplomowe? (wskazówki praktyczne), Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2007.

Efekty uczenia się:

- student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne oraz metody i narzędzia badań ekonomicznych wraz z podstawową literaturą (KP6_WG1),

- posługuje się kategoriami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, potrafi je definiować oraz zna zależności występujące między nimi (KP6_WG2),

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu zależności społeczno - ekonomicznych (KP6_UW5),

- samodzielnie pozyskuje, przetwarza, analizuje, interpretuje dane statystyczne i informacje rynkowe (KP6_UW8),

- rozumie teksty ekonomiczne (KP6_UW9),

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z wykorzystaniem kategorii ekonomicznych oraz literatury przedmiotu (KP6_UK5),

- wykazuje umiejętność formułowania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych (KP6_KK2),

- jest przygotowany do prowadzenia badań z zakresu problemów ekonomiczno – społecznych i samodzielnego poszukiwania rozwiązań tych problemów (KP6_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać studentów z zasadami przygotowania pisemnej pracy dyplomowej

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Bilans nakładu pracy studenta

Zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.- 90

Liczba punktów ECTS 3 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura zalecana:

Dudziak A, Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Difin, Warszawa 2008.

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005.

Wojciechowska R., Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Difin, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Lučinska
Prowadzący grup: Justyna Lučinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.