Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logistyka w agrobiznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-ES1-3LWA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w agrobiznesie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - ekonomia 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu oraz zadaniami logistyki w tym sektorze.Wyrobienie u studenta umiejętności analizy związków i zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami agrobiznesu. Zapoznanie z logistyką procesów w sferze zaopatrzenia gospodarstw rolniczych i przemysłu przetwórczego, a także skupu, magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych oraz procesów odnoszących się do gospodarowania pozostałościami w rolnictwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe -specjalność: Logistyka

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:Podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład-15 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Przygotowanie do egzaminu - 15

Udział w konsultacjach - 18

Egzamin - 2

Razem 50

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 h- 1,4ECTS

- o charakterze praktycznym - 15 h-0,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012

Urban S.(red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW, Warszawa 1997

Górka-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Czyżewski A., Sapa A., Mechanizm wymiany rolno - żywnościowej Polski z krajami UE, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Uzupełniająca:

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

Bilitewski B., i in., Podręcznik gospodarowania odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2006

Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo

SGGW. Warszawa. 2004

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, CH Beck, 2010

Szymanowski W., Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich-ewolucja i i przykłady zastosowań

technologii informacyjnych, Wyd. WSHiFM, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

KP6_WG4- zna podstawowe zasady działania gospodarki w sferze realnej i w sferze regulacji,

KP6_WG6- zna instytucje i organizacje funkcjonujące w skali krajowej i międzynarodowej

KP6_WG9- zna struktury i instytucje gospodarcze w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UW2- potrafi dokonywać obserwacji i logicznie rozumować oraz interpretować zjawiska gospodarcze w kontekście realizowanej specjalności,

KP6_UW4-potrafi prognozować konkretne procesy i zjawiska gospodarcze, w tym w kontekście realizowanej specjalności

KP6_UK6- potrafi formułować poglądy dotyczące współczesnych problemów o charakterze ekonomicznym i prawnym,

KP6_KO4- potrafi wziąć odpowiedzialność za podejmowane decyzje, będąc jednocześnie świadomym ich rezultatów i konsekwencji.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte),warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na

pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu oraz zadaniami logistyki w tym sektorze.Wyrobienie u studenta umiejętności analizy związków i zależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami agrobiznesu. Zapoznanie z logistyką procesów w sferze zaopatrzenia gospodarstw rolniczych i przemysłu przetwórczego, a także skupu, magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych oraz procesów odnoszących się do gospodarowania pozostałościami w rolnictwie.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe -specjalność: Logistyka

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:Podstawy logistyki

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład-15 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Przygotowanie do egzaminu - 15

Udział w konsultacjach - 18

Egzamin - 2

Razem 50

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 h- 1,4ECTS

- o charakterze praktycznym - 15 h-0,6 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kapusta F., Agrobiznes, Wyd. Difin, 2012

Urban S.(red.), Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014

Tracy M.: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej, UW, Warszawa 1997

Górka-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Marketing żywności, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

Czyżewski A., Sapa A., Mechanizm wymiany rolno - żywnościowej Polski z krajami UE, AE w Poznaniu, Poznań 2003

Uzupełniająca:

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012

Bilitewski B., i in., Podręcznik gospodarowania odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2006

Wasilewski M., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo

SGGW. Warszawa. 2004

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, CH Beck, 2010

Szymanowski W., Łańcuchy i sieci dostaw żywności w Polsce i w wybranych krajach europejskich-ewolucja i i przykłady zastosowań

technologii informacyjnych, Wyd. WSHiFM, Warszawa 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.