Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1ASD
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych I
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład umożliwi studentom zapoznanie sie z podstawowymi strukturami danych. Pokaże głowne technik opracowywania algorytmów, m.in. oparte na budowie schematów blokowych) i wyznaczania ich złożoności. Studenci otrzymaja wiedze na temat podstawowych algorytmów grafowych (przeszukiwanie wszerz, przeszukiwanie w głąb. Wykład stworzy podstawy do nauki języków programowania.

Skrócony opis:

Wprowadzenie. Poprawność i złożoność algorytmu. Koszty algorytmu. Techniki projektowania algorytmów. Technika „dziel i zwyciężaj”. Metody zachłanne a programowanie dynamiczne. Problem wyszukiwania i sortowania. Struktury danych: listy, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe.

Pełny opis:

Wprowadzenie. Poprawność i złożoność algorytmu. Koszty algorytmu. Techniki projektowania algorytmów. Technika „dziel i zwyciężaj”. Metody zachłanne a programowanie dynamiczne. Problem wyszukiwania i sortowania. Struktury danych: listy, stosy, kolejki, kolejki priorytetowe.

Literatura:

Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D.: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003

L. Banachowski, A. Kreczmar, W.Rytter, „Algorytmy i struktury danych”, WNT, Warszawa,1985

T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, „Wprowadzenie do algorytmów”, WNT, 1997

Homenda W.: Algorytmy, złożoność obliczeniowa, granice obliczalności, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej, 2009

Sysło M.M.: Algorytmy, WSiP, Warszawa 2002

Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2002

P. Wróblewski, „Algorytmy, struktury danych i techniki programowania”, Helion, 2003

Efekty uczenia się:

- Zna podstawowe pojęcia i techniki dotyczące projektowania i analizy algorytmów

- Zna podstawowe struktury danych oraz wybrane algorytmy na nich działających

- Umie oszacować złoźoność prostego algortmu

- Umie zastosować i przeanalizować wybrane algorytmy oparte o metodę "dziel i zwyciężaj" w zakresie problemu sortowania i wyszukiwania

- Potrafi wykonać podstawowe operacje słownikowe na wybranych strukturach danych

- Umie zastosować wybrany algorytm wyszukiwania wzorca

Rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium + aktywność na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)