Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1HUM3
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty humanizujące - WILNO
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest ukazanie historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie wieloetnicznej mapy Europy akcentując genezę i zróżnicowanie oraz zwartość etniczną i spójność terytorialną państw europejskich.

Ukazanie modeli relacji mniejszości narodowych i etnicznych dla większości narodowej w państwach Europy oraz postaw mniejszości narodowych i etnicznych w okresie transformacji ustrojowej.

Zapoznanie się z współczesną międzynarodową ochroną mniejszości narodowych i etnicznych w Radzie Europy oraz monitoringiem realizacji konwencji międzynarodowych, przejawów nacjonalizmu i rasizmu.

Pełny opis:

Profil studiów -praktyczny;

Forma studiów - stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - humanizujący, z wyboru;

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne; Rok studiów i semestr - 1/II;

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 h wykładów;

Metody dydaktyczne - wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji MS Power Point.

Punkty ECTS - 2 ECTS;

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach - 30 h; przygotowanie do testów - 28 h; zaliczenie - 2 h; razem 60 h.

Wskaźniki ilościowe - 1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h, co odpowiada 1 ECTS; 2. o charakterze praktycznym - 30 h, co odpowiada 1 ECTS.

Literatura:

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006;

2. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2003.

Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

3. Ogonowski J., Uprawnienia językowe mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 2000.

4. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004;

5. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Umiejętności

- Student umie praktycznie stosować podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kompetencje społeczne

- Student rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji.

Metody weryfikacji efektów kształcenia: test wielokrotnej odpowiedzi z pierwszej części wykładów oraz test wielokrotnej odpowiedzi z drugiej części wykładów. Pomocnym narzędziem weryfikacji efektów kształcenia jest dyskusja podczas wykładów z tematów zgłoszonych dla danego przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Po pierwszych 8 wykładach (pp 1-8) studenci składają 35 minutowy kolokwium testowy (36 pytań wielokrotnego wyboru).

Z drugiej części wykładów (pp 9-15) studenci składają 30 minutowy drugi kolokwium testowy wielokrotnego wyboru (30 pytań).

Ocena końcowa jest średnią z kolokwium testowego z części pierwszej i kolokwium testowego z drugiej części.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)