Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do programowania obiektowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-1PRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do programowania obiektowego
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - informatyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz technikami programowania obiektowego na przykładzie języka C++. W trakcie kursu studenci powinni opanować sztukę projektowania, implementacji i analizy kodu zorientowanego obiektowo, w takim stopniu, aby swobodnie stosować ją w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 1, semestr: 2

Prerekwizyty: Architektura systemów komputerowych, Podstawy programowania strukturalnego

wykład 30 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, zadania praktyczne polegające na opracowaniu programów do wykonania indywidualnie

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 30h

opracowanie zadań domowych 30h

udział w konsultacjach 3h

przygotowanie do sprawdzianu 15h

przygotowanie do egzaminu 10h

egzamin 2h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 80 godzin, 3,2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 100 godzin, 4 ECTS

Literatura:

1. J. Grębosz, Symfonia C++ standard. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, Edition 2000, 2006.

2. B. Stroustrup, Język C++, WNT 1998.

3. S.B. Lippman, Istota języka C++. Zwięzły opis, WNT 2004.

4. D. Vanderoorde, Język C++ ćwiczenia i rozwiązania, WNT 2001.

5. A. Struzińska-Walczak, K. Walczak, Nauka programowania dla początkujących C++, W&W 2000.

6. M. Tłuczek, Programowanie w języku C, ćwiczenia praktyczne, Helion 2001.

7. A. Stasiewicz, Ćwiczenia praktyczne C++, WNT 2006.

8. S. Prata, Szkoła programowania. Język C, Robomatic 1999.

9. Dostępne liczne i różnorodne materiały w sieci Internet.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe konstrukcje języka C++, posługuje się zmiennymi wskaźnikowymi, referencjami, wykorzystuje alokację i dealokację pamięci, typy generyczne, przeciążenie funkcji i operatorów. Zna podstawowe metody zapisu algorytmów, w szczególności schematy blokowe: KP6_WG4

Zna podstawowe pojęcia z dziedziny programowania obiektowego na przykładzie C++: klasa, obiekt, własności i metody, konstruktory i destruktory. Zna najważniejsze mechanizmy obiektowe: dziedziczenie, przesłanianie, metody wirtualne i polimorfizm, abstrakcja, hermetyzacja, wielodziedziczenie: KP6_WG4

Zna zagadnienia związane z obsługą wyjątków, obsługą wejścia/wyjścia, obsługą plików oraz napisów, potrafi korzystać z bibliotek oraz tworzyć je: KP6_WG4

Potrafi (w stopniu średniozaawansowanym) projektować, implementować i analizować programy obiektowe w języku C++: KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5

Potrafi rozpoznawać konieczność stosowania i stosuje najważniejsze mechanizmy z dziedziny programowania obiektowego: abstrakcję, hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm. Potrafi zaprojektować hierarchiczny układ klas do zadanego problemu modelowania rzeczywistości: KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5

Potrafi przyjąć i poprawnie zrealizować role programisty-twórcy klas oraz programisty-klienta podczas realizacji projektu programistycznego w paradygmacie obiektowym: KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Kamil Ząbkiewicz, Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Żynel
Prowadzący grup: Kamil Ząbkiewicz, Mariusz Żynel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)