Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2AS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych II
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algorytmy i struktury danych I 400-IS1-1ASD

Założenia (opisowo):

Student potrafi programować strukturalnie, posługiwać się wskaźnikami oraz dynamiczną alokacją pamięci w celu tworzenia podstawowych struktur danych jak np. stos, kolejka, lista. Student zna pojęcie złożoności obliczeniowej oraz podstawowe klasy złożoności, potrafi też szacować złożoność obliczeniową dla prostych algorytmów.

Skrócony opis:

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu algorytmów, struktur danych oraz technik algorytmiki. Rozwinięte zostaną jego umiejętności w zakresie posługiwania się wskaźnikami oraz dynamiczną alokacją pamięci w celu tworzenia zaawansowanych struktur danych jak drzewo, priorytetna kolejka, hash tablica, słownik. Omówione będą podstawowe algorytmy grafowe oraz tekstowe, a także zagadnienia dotyczące problemów obliczeniowo trudnych. Student zapozna się z technikami przekształcania przestrzeni atrybutów oraz analizy skupień.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Podstawy programowania strukturalnego, Algorytmy i struktury danych I

wykład 15 godz. laboratorium 15 godz. projekt 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, zadania projektowe

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

udział w projekcie 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 15h

opracowanie zadań domowych 20h

udział w konsultacjach 3h

przygotowanie do sprawdzianu 15h

przygotowanie do egzaminu 15h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 48 godzin, 1,9 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55 godzin, 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów, Helion, 2003

W. Homenda, Algorytmy, złożoność oblczeniowa, granice obliczalności, CSZPW, 2009

L. Banachowski, A. Kreczmar, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT,1985

T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, 2017

P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 2010

Literatura uzupełniająca:

M. La Rocca, L. Serrano, Advanced Algorithms and Data Structures, Manning, 2021

H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Introduction to Algorithms, Cambridge, 2009

C.A. Shaffer, Data Structures and Algorithm Analysis, Virgin Tech, 2011

M. Goodrich, R. Tamassia, M. Goldwasser, Data Structures and Algorithms in Java, Wiley, 2014

S. Sakiena, The Algorithms design manual, Springer, 2020

F. Carrano, T. Henry, Data structures and Abstractions with Java, Pearson, 2019

S. Bae, JavaScript Data Structures and Algorithms, Apress, 2019

A. Sherrod, Data Structures and Algorithms for Games developers, Charles River Media, 2007

В. Зубов, И.Шевченко, Структурі и методі оброботки данніх, Филин, 2004

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych oraz sposobach ich implementacji: KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG9

Zna metody rozwiązywania trudnych problemów algorytmicznych: KP6_WG3, KP6_WG9

Potrafi opracować rozwiązanie nietrywialnego problemu algorytmicznego oraz zbadać je pod względem poprawności i złożoności: KP6_UW4, KP6_UW10, KP6_UW12

Potrafi zaimplementować złożony algorytm jako program komputerowy optymalizując obliczenia i użycie pamięci: KP6_UW4, KP6_UW10, KP6_UW12

Potrafi pozyskiwać, oceniać i łączyć informacje dotyczące problemu w celu opracowania optymalnego rozwiązania algorytmicznego: KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UO1, KP6_KK1, KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin pisemny, kolokwium i prace domowe oraz obserwacja aktywności studenta - zaliczenie ćwiczeń na ocenę, projekty na zaliczenie laboratoriów na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vladimir Poplavskij
Prowadzący grup: Vladimir Poplavskij
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)