Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Presentation techniques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2PRT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Presentation techniques
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

English language, information technology

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Kurs zapewnia studentom zrozumienie zasad i praktyk skutecznych technik prezentacji. Studenci dowiedzą się, jak planować, przygotowywać, dostarczać i oceniać skuteczne prezentacje dla różnych celów i odbiorców. Poprzez serię zajęć studenci nauczą się, jak przygotowywać, organizować i przedstawiać prezentacje, które są jasne, zwięzłe i wciągające.

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny.

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina: Nauki ścisłe i przyrodnicze___________?

Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja_______________?

Rok studiów/semestr: 2 / 4

Wymagania wstępne: patrz "Założenia (opisowo)"

Liczba godzin seminarium: 15 godzin

Metody dydaktyczne: laboratorium, prezentacja prac, dyskusja, ocena zadań.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

(i) związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela i studenta - 18 godzin (0.7 ECTS):

- udział w zajęciach: 15 godz.

- czas trwania zaliczenia: 1 godz.

- udział w konsultacjach: 2 godz.

(ii) związany z zajęciami o charakterze praktycznym -- 25 godzin (1 ECTS)

- Przygotowanie do zajęć, zaliczenia: 20 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia i konsultacje: 5 godz.

Literatura:

1. O'Hair, D., Rubenstein, H., & Stewart, R. (2019). A speaker's guidebook: Text and reference. Bedford/St. Martin's.

2. Anderson, C., & Korreck, S. (2019). Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact. Sage Publications.

3. Gallo, C. (2014). Talk like TED: The 9 public-speaking secrets of the world's top minds. St. Martin's Press.

Efekty uczenia się:

KP6_UK1 - posługiwać się angielską terminologią informatyczną dla czytania, wykonania i prezentacji zadań na poziomie B2

KP6_UK2 - posługiwać się polską terminologią informatyczną dla czytania, wykonania i prezentacji zadań ,

KP6_UU1 - samodzielnie planować własną karierę w zakresie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji

KP6_KR1 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w tym przestrzegania zasad etycznych i prawnych pracując w zakresie IT

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Ocena pracy studenta oparta jest na ocenie jego aktywności w pracach prowadzonych

Podstawą zaliczenia jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia oraz wiedza i umiejętności dt. zakresu przedmiotu.

Skala ocen:

0% - 50.9% - ocena niedostateczna

51% - 60.9% - ocena dostateczna

61% - 70.9% - ocena dostateczna plus

71% - 80.9% - ocena dobra

81% - 90.9% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

This course is aimed at enhancing students' skills in preparing and delivering effective presentations in various environments, putting stress on IT topics. Students will learn techniques for delivering presentations with confidence and clarity, and engaging with their audience, in particular in fron of the diploma examination commission. The course will also cover the use of visual aids, body language, and strategies for managing nervousness.

By the end of the module, students will be able to:

1. Understand the principles of effective presentations and their importance in various settings.

2. Analyze the audience and adapt presentation content to meet their needs.

3. Select and develop appropriate presentation topics, using research and analysis.

4. Organize and structure a presentation, using a clear and logical format.

5. Use visual aids and technology to enhance the presentation and engage the audience.

6. Apply effective verbal and non-verbal communication techniques to convey the message.

7. Deliver a presentation with confidence and professionalism.

8. Respond to questions and feedback effectively, demonstrating critical thinking and analysis.

9. Evaluate and reflect on the presentation, identifying areas for improvement and development.

Pełny opis:

Student's workload necessary to achieve the learning outcomes:

- Number of hours of scheduled instruction given by the academic teacher in the classroom - 15 hrs

- Number of hours of consultations with the academic teacher, exams, tests, etc. - 2 hrs

- Amount of time devoted to the preparation for classes, preparation of presentations, reports, projects, homework - 6 hrs

- Amount of time devoted to the preparation for exams, test, assessments - 7 hrs

Total workload - 30 hrs

ECTS credit allocation - 1 point

Literatura:

1. O'Hair, D., Rubenstein, H., & Stewart, R. (2019). A speaker's guidebook: Text and reference. Bedford/St. Martin's.

2. Anderson, C., & Korreck, S. (2019). Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact. Sage Publications.

3. Gallo, C. (2014). Talk like TED: The 9 public-speaking secrets of the world's top minds. St. Martin's Press.

Uwagi:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Prowadzący grup: Germanas Budnikas, Mieczysław Muraszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

This course is aimed at enhancing students' skills in preparing and delivering effective presentations in various environments, putting stress on IT topics. Students will learn techniques for delivering presentations with confidence and clarity, and engaging with their audience, in particular in fron of the diploma examination commission. The course will also cover the use of visual aids, body language, and strategies for managing nervousness.

By the end of the module, students will be able to:

1. Understand the principles of effective presentations and their importance in various settings.

2. Analyze the audience and adapt presentation content to meet their needs.

3. Select and develop appropriate presentation topics, using research and analysis.

4. Organize and structure a presentation, using a clear and logical format.

5. Use visual aids and technology to enhance the presentation and engage the audience.

6. Apply effective verbal and non-verbal communication techniques to convey the message.

7. Deliver a presentation with confidence and professionalism.

8. Respond to questions and feedback effectively, demonstrating critical thinking and analysis.

9. Evaluate and reflect on the presentation, identifying areas for improvement and development.

Pełny opis:

Student's workload necessary to achieve the learning outcomes:

- Number of hours of scheduled instruction given by the academic teacher in the classroom - 15 hrs

- Number of hours of consultations with the academic teacher, exams, tests, etc. - 2 hrs

- Amount of time devoted to the preparation for classes, preparation of presentations, reports, projects, homework - 6 hrs

- Amount of time devoted to the preparation for exams, test, assessments - 7 hrs

Total workload - 30 hrs

ECTS credit allocation - 1 point

Literatura:

1. O'Hair, D., Rubenstein, H., & Stewart, R. (2019). A speaker's guidebook: Text and reference. Bedford/St. Martin's.

2. Anderson, C., & Korreck, S. (2019). Presenting data effectively: Communicating your findings for maximum impact. Sage Publications.

3. Gallo, C. (2014). Talk like TED: The 9 public-speaking secrets of the world's top minds. St. Martin's Press.

Uwagi:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)