Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tworzenie stron webowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-2TSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tworzenie stron webowych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - informatyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z językami opisu stron HTML i XHTML, zastosowaniem stylów CSS oraz tworzeniem interaktywnych stron przy użyciu JavaScript i jQuery. Studenci zapoznają się również z tworzeniem responsywnych stron WWW w frameworkach jQuery Mobile oraz Bootstrap. Zaprezentowane zostanie również umieszczanie stron na serwerze hostingowym. Zajęcia praktyczne obejmują implementację stron i prostych serwisów WWW przy użyciu poznanych technologii.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: informatyka

Rok studiów/semestr: 2 / 3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

-Laboratorium: 30 godz.

-Projekt: 15 godz.

Metody dydaktyczne: Laboratorium,prezentacja,projekt,burza mózgów

Punkty ECTS: 3

Bilans nakladu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

-Laboratorium 15 godz.

-Projekt: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć:

-Laboratorium 15 godz.

-Projekt: 15 godz.

Zapoznanie z literaturą: 5 godz.

Udział w konsultacjach: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 39 godz. 1.3 pkt ECTS;

o charakterze praktycznym: 90 godz. 3 pkt ECTS

Literatura:

Lektura podstawowa

1. Matthew MacDonald. Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny

podręcznik.

2. Shelley Powers. JavaScript: wprowadzenie.

3. David Sawyer McFarland. JavaScript i jQuery. Nieoficjalny

podręcznik.

Lektura uzupełniająca

1. Steven M. Schafer. HTML, XHTML i CSS. Biblia.

2. John Cowell. Wprowadzenie do XHTML: tworzenie

dynamicznych stron www z wykorzystaniem XHTML i JavaScript.

3. D.A. Crowder, A. Bailey. Tworzenie stron WWW. Biblia.

4. W. Romowicz. HTML i JavaScript.

Materiały online:

http://www.w3schools.com

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

Metodologie oraz narzędzia umożliwiające tworzenie oprogramowania w środowiskach internetowych KP6_WG6

Umiejętności:

Student potrafi:

Wykorzystywać technologie tworzenia oprogramowania pracującego w Internecie KP6_UW14

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

Przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium i projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Ząbkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Ząbkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)