Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mniejszości narodowe i etniczne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1MNE
Kod Erasmus / ISCED: 14.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest prezentacja historycznych, społeczno-kulturowych i prawnych aspektów funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Europie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Definicja narodu, państwa narodowego i mniejszości narodowej. Mniejszość

etniczna. Europejskie mniejszości. Modele relacji większości państwowej

i mniejszości. Mały traktat Wersalski a kraje europejskie. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej u schyłku XIX i na początku XX wieku. Polityka mniejszościowa II RP. Wileński model polsko-żydowskiego współistnienia w okresie międzywojennym jako przykład dążenia do społeczeństwa obywatelskiego. Mniejszości narodowe w latach II wojny światowej. PRL wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Polska i inne kraje obozu socjalistycznego w okresie transformacji a problem mniejszości narodowych. Bałkany a problem mniejszości narodowych. Nacjonalizm w Europie. Ochrona międzynarodowa mniejszości narodowych i etnicznych w Europie w latach 90. XX wieku. Mniejszość polska i inne mniejszości narodowe w Europie. Mniejszości narodowe (nowe i stare) i etniczne w Europie a globalna społeczność obywatelska.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

15 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30,

ćwiczenia 15

konsultacje 10,

egzamin -2

przygotowanie się do ćwiczeń - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 20

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,9 ECTS/57 godz.

-o charakterze praktycznym 1,5 ECTS: 45 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006;

2. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2008.

Literaura dodatkowa

1. Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

2. Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, pod redakcją Szczerbińskiego H., Warszawa 2009.

3. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004;

4. Integration and Exclusion Linguistic Right of National Minorities in Europe, Conference book edited by E. Kuzborska, Vilnius 2015.

5. Kuzborska E., Legal situation of national minorities in Lithuania in the Context of Internatiponal and Supranotional Protection Standards, Vilnius 2015

6. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15.

Źródła elektroniczne:

Dane urzędów statystycznych państw europejskich - http://www.stat.gov.pl dalej: linki instytucje statystyczne; dalej: urzędy statystyczne państw Europy;

Organisation for the European Minorities - http://www.eurominority.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę interdyscyplinarna z zakresu europeistyki; dysponuje podstawową wiedzą w zakresie stosunków społecznych, kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno-polityczne podłoże i uwarunkowania (KP6_WG1)

- student ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o polityce

a także nauki o państwie, zna zasady leżące u podstaw typowych systemów politycznych współczesnych państw; zna podstawowe zasady, instytucje

i mechanizmy ustrojowe państw europejskich, procesy ich rozwoju oraz aktualne poglądy w tej materii (KP6_WG8 )

Umiejętności - absolwent potrafi:

- w oparciu o zdobytą wiedzę identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów mniejszości narodowych i proponować sposoby ich rozwiązania w obszarze relacji mniejszość narodowa i etniczna a państwo i tytularna grupa narodowa (KP6_UW5);

- samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie wybranych zjawisk kulturowych dotyczących mniejszości narodowych, potrafi je właściwie interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą prawa, polityki i gospodarki w ramach relacji i rozwiązań pomiędzy mniejszością narodową i etniczną a państwem i większością narodową (KP6_UW7);

Kompetencje społeczne:

- absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne role w ramach relacji i rozwiązań pomiędzy mniejszością narodową i etniczną a państwem i większością narodową (KP6_UO1);

- absolwent potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w ramach współczesnych modeli relacji mniejszości narodowych i etnicznych a państwo i narodowa grupa większościowa (KP6_KK1).

Metody i kryteria oceniania:

Forma: egzamin w formie testu pisemnego z zagadnień omawianych podczas wykładów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Kryterium oceniania: otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskania co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi, skala ocen: 51-60% (3,0), 61-70% (3,5), 71-80% (4,0), 81-90% (4,5), 91-100% (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Definicja narodu, państwa narodowego i mniejszości narodowej. Mniejszość

etniczna. Europejskie mniejszości. Modele relacji większości państwowej

i mniejszości. Mały traktat Wersalski a kraje europejskie. Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej u schyłku XIX i na początku XX wieku. Polityka mniejszościowa II RP. Wileński model polsko-żydowskiego współistnienia w okresie międzywojennym jako przykład dążenia do społeczeństwa obywatelskiego. Mniejszości narodowe w latach II wojny światowej. PRL wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Polska i inne kraje obozu socjalistycznego w okresie transformacji a problem mniejszości narodowych. Bałkany a problem mniejszości narodowych. Nacjonalizm w Europie. Ochrona międzynarodowa mniejszości narodowych i etnicznych w Europie w latach 90. XX wieku. Mniejszość polska i inne mniejszości narodowe w Europie. Mniejszości narodowe (nowe i stare) i etniczne w Europie a globalna społeczność obywatelska.

Pełny opis:

Profil studiów - praktyczny.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/ nauki prawne, nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

30 godz. – wykład

15 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30,

ćwiczenia 15

konsultacje 10,

egzamin -2

przygotowanie się do ćwiczeń - 25

przygotowanie sie do egzaminu - 20

Wskaźniki ilościowe:

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 1,9 ECTS/57 godz.

-o charakterze praktycznym 1,5 ECTS: 45 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalik E., Chałupczak H., Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, Lublin 2006;

2. Hroch M., Małe narody Europy Perspektywa historyczna, Wrocław 2008.

Literaura dodatkowa:

1. Wojciechowski S., Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2000.

2. Problemy narodowościowe w Europie i ich wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, pod redakcją Szczerbińskiego H., Warszawa 2009.

3. Wołkonowski J., Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004;

4. Integration and Exclusion Linguistic Right of National Minorities in Europe, Conference book edited by E. Kuzborska, Vilnius 2015.

5. Kuzborska E., Legal situation of national minorities in Lithuania in the Context of Internatiponal and Supranotional Protection Standards, Vilnius 2015

6. Wołkonowski J., Relacje większości i mniejszości w państwie narodowym w XX stuleciu na przykładzie krajów bałtyckich. Zarys problematyki, (w:) Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, Tom 4, Wilno 2005, s. 6-15.

Źródła elektroniczne:

Dane urzędów statystycznych państw europejskich - http://www.stat.gov.pl dalej: linki instytucje statystyczne; dalej: urzędy statystyczne państw Europy;

Organisation for the European Minorities - http://www.eurominority.org

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jaroslav Volkonovski
Prowadzący grup: Jaroslav Volkonovski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)