Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2PEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyfiki i funkcjonowania prawa Unii Europejskiej, zasad dokonywania interpretacji prawa UE, rozpoznawanie zależności między prawem UE a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym oraz wpojenie umiejętności jej zastosowania jak też wykształcenie zdolności rozwiązywania problemów praktycznych w tej

mierze

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

– 45 godz. wykładu

- 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 75 godz.

- udział w egzaminie - 2 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 73 godz. (przygotowanie do zajęć/ćwiczeń, przygotowanie do egzaminu)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 77 godz. (wykłady, ćwiczenia, egzamin) co odpowiada 3,08 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 73 godz. co odpowiada 2,92 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa

2011;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój

instytucji i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych w Europie i na świecie (KP6_WG4)

- ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródeł, podstawowych instytucji i mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii (KP6_WG5)

Umiejętności:

- potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej,

również w wymiarze działalności zawodowej (KP6_UW1)

- w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania (KP6_UW5)

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne:

- student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KP6_KK1)

Sposób weryfikacji – egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń na ocenę uwzględniające również przygotowanie do zajęć, aktywności podczas zajęć oraz efektów pracy/realizowanych zadań podczas ćwiczeń

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy Blackboard)

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji – egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń na ocenę uwzględniające również przygotowanie do zajęć, aktywności podczas zajęć oraz efektów pracy/realizowanych zadań podczas ćwiczeń

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia ćwiczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy Blackboard)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szymański
Prowadzący grup: Janusz Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.