Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE jako aktor stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-2UASM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: UE jako aktor stosunków międzynarodowych
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: Wilno - Europeistyka 2 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukazanie roli UE w stosunkach międzynarodowych, omówienie jej relacji z wybranymi podmiotami prawa międzynarodowego, wyjaśnienie najważniejszych polityk realizowanych przez UE

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ukazanie roli UE w stosunkach międzynarodowych, omówienie jej relacji z wybranymi podmiotami prawa międzynarodowego, wyjaśnienie najważniejszych polityk realizowanych przez UE

Pełny opis:

Profil studiów: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru

Rok studiów/semestr: 2. rok/ semestr 3

Liczba godzin:30 wykład, 30 ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; ćwiczenia- konwersacja grupowa, prezentacje w Power Point

Punkty ECTS:6

Bilans nakładu pracy studenta150 godz:

wykłady 30,

ćwiczenia 30,

konsultacje 13,

egzamin pisemny -2

przygotowanie się do ćwiczeń:30

przygotowanie się do egzaminu 30

przygotowanie się do kolokwium 15

Wskaźniki ilościowe

-wymagający bezpośredniego nakładu nauczyciela 3 ECTS:75 godz.

-o charakterze praktycznym 5 ECTS:150 godzin.

Literatura:

1.Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, red. naukowa R. Zięba, Warszawa 2018;

2.J. Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014;

3. Konflikty współczesnego świata, PWN 2008

4. PISM materiały

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju stosunków miedzynarodowych Unii Europejskiej KP6_WG4

- zna i rozumie podstawowe pojecia z dziedziny stosunków międzynarodowych KP6_WK1;

-potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobyta wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych do rozwiązywania problemów praktycznych KP6_UW2; efektywnie pozyskiwac informacje z zakresu stosunków miedzynarodowych, interpretowac je i wykorzystać do analizy wybranych zjawisk KP6_UW3;

-potrafi współdziałac i pracować w grupie KP6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zaliczenie ćwiczeń np. kolokwium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)