Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3PDC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej w państwach członkowskich UE
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie Studentom wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji, roli i funkcji regulacji oraz zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich Unii Europejskiej przez pryzmat założeń i celów UE oraz reguł przyjętych w prawie polskim (stanowiących punkt odniesienia).

Powyższe koncentruje się na ukazaniu i wyjaśnieniu (również w sposób ogólny i generalny właściwy dla ogółu państw członkowskich UE):

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców,

- stosowanej terminologii,

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

I. Cele i priorytety UE oraz państw członkowskich w zakresie kształtowania zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

II. Wolność gospodarcza wg acquis de l'union.

III. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej - ujęcie modelowe.

IV. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich UE – praca w grupach.

Powyższe koncentruje się na ukazaniu i wyjaśnieniu (również w sposób ogólny i generalny właściwy dla ogółu państw członkowskich UE):

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców,

- stosowanej terminologii,

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Praktyczny

Kod przedmiotu: 400-US1-3PDC

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Moduł 29)

Rok studiów/semestr: III r. / 5 semestr

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Literatura:

Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020

Etel M., Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok 2014

- Jan Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

- Andrzej Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom I i II, Warszawa 2008-2009

- Jan Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

- Zdzisław Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004

- Agata Jurkowska-Gomułka, Tadeusz Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

Teksty aktów prawnych, w tym:

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty w Rzymie w dniu 23 marca 1957 r., który od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Efekty uczenia się:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie:

- KP6_WG5 - w podstawowym zakresie system prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii;

- KP6_WK3 - ogólne zasady tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości zakorzenione w znajomości odpowiednich reguł prawnych i ekonomicznych;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- KP6_UW1 - w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej;

- KP6_UW9 - wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przeprowadzenia podstawowych czynności jednostki związanych z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE (podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- KP6_KK1 - uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;

- KP6_KO2 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik z egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wynik pozytywy z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu.

Ocena z ćwiczeń uwzględnia:

- aktywność na zajęciach

- referaty i prezentacje

- praca zespołowa

Ocena z egzaminu uwzględnia:

- aktywność na zajęciach

- egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Etel
Prowadzący grup: Maciej Etel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

I. Cele i priorytety UE oraz państw członkowskich w zakresie kształtowania zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

II. Wolność gospodarcza wg acquis de l'union.

III. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej - ujęcie modelowe.

IV. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich UE – praca w grupach.

Powyższe koncentruje się na ukazaniu i wyjaśnieniu (również w sposób ogólny i generalny właściwy dla ogółu państw członkowskich UE):

- potrzeby, roli i funkcji istnienia tzw. prawa przedsiębiorców,

- stosowanej terminologii,

- podstawowych instytucji właściwych dla tego typu regulacji wraz z uzasadnieniem ich roli i funkcji.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Praktyczny

Kod przedmiotu: 400-US1-3PDC

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru (Moduł 29)

Rok studiów/semestr: III r. / 5 semestr

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Literatura:

Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020

Etel M., Undertaking, conducting and terminating economic activity in Poland, Białystok 2014

- Jan Barcz (red.) Prawo gospodarcze UE, Warszawa 2011

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I. Swobody rynku wewnętrznego, Warszawa 2009

- Aleksander Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II., Warszawa 2007

- Andrzej Wróbel, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tom I i II, Warszawa 2008-2009

- Jan Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

- Zdzisław Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004

- Agata Jurkowska-Gomułka, Tadeusz Skoczny, Wspólne reguły konkurencji UE. Tom XXIV, Warszawa 2010 [w serii:] Jan Barcz (red.), System prawa UE

Teksty aktów prawnych, w tym:

- Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą zawarty w Rzymie w dniu 23 marca 1957 r., który od momentu przyjęcia Traktatu z Lizbony nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

- ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)