Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3POR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student będzie rozumiał podstawowe decyzje podejmowane w zakresie polityki regionalnej oraz ich znaczenie dla podmiotów gospodarczych (i innych uczestników systemu gospodarczego), a także motywy ich podejmowania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki regionalnej. Studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w zakresie celów, narzędzi, oczekiwanych (a także ex post) efektów oraz ewolucji polityki regionalnej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 30 - przedmiot do wyboru (fakultatywny)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

-

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu (wykład stacjonarny oraz e-learning), 30 godzin ćwiczeń (zajęcia stacjonarne)

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja, e- learning,

ćwiczenia - analiza danych i dokumentów, metoda przypadków, samodzielna praca studentów, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach (w sali, e- learning, w tym lektura materiałów): 30

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 28

Egzamin: 2

Udział w ćwiczeniach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 60

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym: 30 godz. ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012.

J. Staszewska, O. Kolomytseva, Współczesne trendy rozwoju w regionie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

M. Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

M. Dylewski, Financial aspect of the challenges of regional policy in the new programming period, Poznan School of Banking Press, Poznań 2015.

A. Szajnowska-Wysocka, S. Sitek, Koncepcje teoretyczne rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Raporty KE i EBC o konwergencji (w tym: https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/convergence-report-2018_en).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3POR_W01 - Student posiada wiedzę o celach, narzędziach, ewolucji i efektach polityki regionalnej UE (K_W04).

3POR _W02 - Student zna relacje między podmiotami- uczestnikami polityki regionalnej UE (K_W03).

UMIEJĘTNOŚCI

3POR _U01 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki regionalnej (K_U04).

3POR _U02 - Student potrafi właściwie interpretować zjawiska międzynarodowe obserwowane w warunkach gospodarki regionalnej i formułować w tym zakresie wniosku (K_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3POR_K01 - Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (K_K01).

3POR_K02 - Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny, ćwiczenia- ocenianie ciągłe, prezentacje, kolokwium.

Standardowa skala ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Proniewski
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Marek Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)