Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-2JA4 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 4
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Moduł MK_1 przedmioty kształcenia ogólnego

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek : Instytut Filozofii

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów : stacjonarne

Poziom Kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów II ( semestr IV)

łączna liczba godzin dydaktycznych : 30

Przedmiot obowiązkowy, ćwiczenia, zaliczenia po semestrze III

Moduł MK_1 przedmioty kształcenia ogólnego

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia : 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela ( ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin ): 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

samodzielna praca studenta ( przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu) 12,5 godz., punkty ECTS 0,5

Literatura:

Latham - Koening Ch., Oxenden C., English File, upper - intermediate, OUP, 2016.

deChazalE., Rogers L., Oxford EAP, intermediate, OUP 2016.

Solorzano H., Frazier L., Contemporary Topics, Pearson, 2017.

Pitts L., 1,000 Conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

Pitts L., 500 Grammar Based Conversation Questions, ECQ Publishing, 2017.

Filak M., Radaj S., Sytuacje , Preston Publishing, 2019.

McCarthy M., O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012.

Outline of U.S. History, Bureau of International Programs, U.S. Department of State, 2011.

Briatannica Online Encyclopedia, www.Britannica.com

Stanford Encyclopedia of Philosophy, plato.stanford.edu

Department of Philosophy, Univeristy of Pittsburg,

https://www.philosophy.pitt.edu

Department of Philosophy, New York University

as.nyu.edu/philosophy/undergraduate

Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences

www.ifispan.pl/en/

Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.incet.uj.edu.pl

Czasopisma

Zoom in on America,

The Times, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News) , www.reuters.com ( Reuters) , apnews.com ( Associated Press News), www.voanews.com ( Voice of America),

www.bbc.co.uk ( BBC News), www.polskieradio.pl/395 ( Radio Poland), www.oup.com ( Oxford University Press), itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK6 ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i moralnej

KA6_WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK2 potrafi samodzielnie przygotować krótką i dłuższą pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii, w szczególności etyki

KA6_UK5 potrafi wykorzystywać różne kanały komunikacji i techniki informacyjne w sprawach zawodowych

KA6_UU3 uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym elektronicznych

KA6_UU4 rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę , egzamin na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.