Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siedemnastowieczne myślicielki (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3SMY6 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siedemnastowieczne myślicielki (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej aktywnej obecności kobiet w historii filozofii wieku XVII, zapoznanie studentów z wybranymi filozofkami, ich poglądami oraz sytuacją kulturowo-społeczną, w której funkcjonowały.

Skrócony opis:

Wiek XVII to czas wielkich nowożytnych systemów filozoficznych, to czas, który kojarzy się z R. Descartes’em, B. Spinozą, J. Lockiem czy G.W. Leibnizem. W okresie tym w dyskurs filozoficzny włączyło się także wiele kobiet. Kilka z nich pozostawiło po sobie istotny ślad w postaci dzieł oraz korespondencji. To w XVII wieku pierwsza kobieta uzyskała stopień doktora filozofii na europejskim uniwersytecie. Sylwetki myślicielek tego okresu, ich pisma oraz poglądy, a także kwestia dostępu kobiet do kształcenia, zwłaszcza instytucjonalnego, będzie tematem niniejszych zajęć.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: III r. I-go stopnia, sem. VI.

Wymagania wstępne: znajomość w wymiarze podstawowym historii filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny oraz rozmowa na podstawie przedstawionych zagadnień.

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 30h + 1h

Razem: 91h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 1h + 20h = 51h (2 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30h + 30h = 60h (2 pkt. ECTS)

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy absolwent:

- zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się pojęć i koncepcji filozoficznych; KA6_WG6,

- wie, na czym polegało historycznie praktyczne znaczenie filozofii; KA6_WG16;

b/ na poziomie umiejętności absolwent:

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę filozoficzną, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; KA6_UW3,

- czyta za zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny; KA6_UW4,

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami (pojęciami) filozoficznymi w dyskusjach, polemikach i argumentacjach; KA6_UW5,

- samodzielnie czyta teksty filozoficzne; KA6_UU1,

- zdobywa wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia problemów filozoficznych; KA6_UU2,

- uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym cyfrowych; KA6_UU3;

c/ na poziomie kompetencji społecznych absolwent:

- jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów; KA6_KK1,

- jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go rzetelność oraz uczciwość w dyskusji; KA6_KO2,

- rozumie i docenia znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla kształtowania wydarzeń społecznych, kulturalnych i politycznych; KA6_KO4.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Usakiewicz
Prowadzący grup: Joanna Usakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Literatura:

- Prudence Allen, The Concept of Woman, Grand Rapids, Michigan 1985-2016 (tom III)

- Jacqueline Broad, Women Philosophers of the Seventeenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2002

- Margaret Cavendish, Observations upon Experimental Philosophy, Cambridge 2001

- Anne Conway, Zasady filozofii najstarszej i najnowszej …, Aureus, Kraków 2002

- René Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

- A History of Women Philosophers, ed. Mary Ellen Waithe, Dordrecht/Boston/London 1991 (tom III)

- Damaris Cudworth Masham, Occasional Thoughts in Reference to a Vertuous or Cristian Life, Londyn 1705

- Anna Maria van Schurman, Problem praktyczny: Czy chrześcijańskiej kobiecie przystoi zamiłowanie do studiowania nauk?, „Studia z Historii Filozofii” 1(10)/2019

- Joanna Usakiewicz, Bonum et (im)mutabilitas. Myśl filozoficzna Anne Conway (1631-1679), Białystok 2002

- Pieta van Beek, The First Female University Student: Anna Maria van Schurman (1636), Utrecht 2004

Uwagi:

Zajęcia zdalne na platformie Blackboard.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.