Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czy maszyny mają dusze? Wokół problematyki transhumanizmu (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1CZM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Czy maszyny mają dusze? Wokół problematyki transhumanizmu (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Strona przedmiotu: https://prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Konwersatorium związane jest z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o duchowość maszyn. W rezultacie zachęcić ma studentów filozofii do ogólnej refleksji na temat duchowości, poprzez przedstawienie najważniejszych poglądów filozoficznych na ten temat oraz przybliżenia współczesnej problematyki dotyczącej m. in. kognitywistyki, transhumanizmu, prac nad sztuczną inteligencją, nanotechnologiami, sztucznym człowiekiem i robotyką.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk: Filozofia i etyka.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Kod przedmiotu: 410-FS2-1CZM

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym).

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. Angwin J., Społeczeństwo nadzorowane. W poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji, Kurhaus Publishing, Warszawa 2017;

2. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006;

3. Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, przeł. D. Konowrocka-Sawa, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014;

4. Chłopecki A., Sztuczna Inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2018;

5. Chłopecki A., Malanowski Ł., Handel algorytmiczny, „Monitor Prawa Bankowego” 2014, nr 7-8;

6. Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D., Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2019;

7. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998;

8. Jankowska M., Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji?, [w:] A. Bielska-Brodziak, O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015;

9. Janowski J., Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata, Wolters Kluwer, Warszawa 2019;

10. Jemielniak D., Socjologia Internetu, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019;

11. Juza M., Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019;

12. Kaplan J., Sztuczna Inteligencja. Co każdy wiedzieć powinien, przeł. S. Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019;

13. Karkut D., Własność wirtualna w prawie polskim. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2018;

14. Kasperski M., Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn, Wydawnictwo HELION, Warszawa 2015;

15. Kocot W. J., Kontrakty kreatywne – nowy rozdział w cyberewolucji prawa umów [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2017;

16. Kopeć R., Etyka robotów bojowych, „Studia Humanistyczne AGH” 2017, vol. 16, nr 2;

17. Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, przeł. E. Chodkowska, A. Nowosielska, Kurhaus Publishing, Warszawa 2018;

18. Kuźmicz K., Diritto e futurologia, [w:] Nowe kategorie instytucji prawnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2010, zeszyt 8, (pod red. K. Bagan-Kurluty i Ks. Floriana Lempy), s. 228-236;

19. Kuźmicz K., Transhumanizm, [w:] Edukacja na rozdrożu, pod red. M. Szyszkowskiej, Warszawa 2015, s. 170-186;

20. Lindenberg G., Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy, OTWARTE, Kraków 2018;

21. Mamak K., Prawo karne przyszłości, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017;

22. Przegalińska A.K., Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2016;

23. Przegląd Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji na świecie, Fundacja digitalpoland, Warszawa 2018;

24. Rojszczak M., Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;

25. Skinner Ch., Cyfrowi ludzie. Nasza czwarta rewolucja, przeł. P. Cypryański, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018;

26. Tegmark M., Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, przeł. T. Krzysztoń, Prószyński i S-ka 2019;

27. Uliasz M., Sztuczna inteligencja jako sztuczna osoba prawna, [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019;

28. Walsh T., To żyje. Sztuczna Inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty, przeł. W. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG4 -zna ogólną terminologię dotyczącą wszystkich

podstawowych działów filozofii w języku polskim;

KA7_WG6 - ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych;

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UW1 - wykorzystać wiedzę filozoficzną i

metodologiczną w krytycznym interpretowaniu

tekstów filozoficznych i innych;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 - jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do

zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i

argumentów;

Sposoby weryfikacji: aktywność na zajęciach, praca pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

W I i II terminie przewidziany test bądź praca pisemna (w formie zdalnej przez platformę Blackboard Coll.). Możliwość indywidualnego zaliczenia w formie ustnej. Test: 25 pytań - zamkniętych. Trzy możliwości do wyboru: a, b, c. Zaznacza się jedną odpowiedź prawidłową przez jej podkreślenie, wszelkie inne skreślenia powodują nieważność odpowiedzi na dane pytanie!

Punktacja: 25-23 – bdb; 22-21 – db plus; 20-18 – db; 17-15 – dst plus; 14-12 – dst, 11-10-ndst plus; poniżej 10 – ndst. Brana pod uwagę aktywność w czasie konwersatorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)