Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozoficzno - etyczne aspekty wybranych i aktualnych zagadnień prawnych (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-1FZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzno - etyczne aspekty wybranych i aktualnych zagadnień prawnych (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje interdyscyplinarne problemy z pogranicza filozofii prawa i filozofii moralności oraz etyki, takie jak: wybrane problemy aksjologii prawa, trudne przypadki (hard cases) w sferze stosowania prawa i kontrowersje w ich rozstrzyganiu, praktyczne dylematy etyczno-prawne współczesności. Problematyka obejmuje kontrowersje związane ze zderzaniem się prawa z innymi systemami norm (moralnych, obyczajowych, religijnych). Uwzględnienie w ramach przedmiotu kwestii praktycznych pozwala studentom na aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć, a także umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania dylematów, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: I r. II-go stopnia, sem. I.

Wymagania wstępne: brak.

Kod przedmiotu: 410-FS2-1FZP

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin konwersatorium (wszystkie zajęcia prowadzone zdalnie w czasie rzeczywistym).

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., zaliczenie 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

1. J. Zajadło, K. Zeidler, Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013

2. J. Zajadło (red.), Fascynujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008

3. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000

4. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa, Warszawa 2011

5. J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

6. D. Bunikowski, Podstawowe kontrowersje dotyczące ingerencji prawa w sferę moralności, Toruń 2010

7. A. Sulikowski, Posthumanizm a prawoznawstwo, Opole 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza absolwenta:

- rozumie w sposób pogłębiony związki filozofii z naukami społecznych oraz jej znaczenie dla kształtowania i rozumienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego KA7_WG9;

-zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym współpracę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną - KA7_WK2.

Umiejętności absolwenta:

- potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych - KA7_UW1;

potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie i na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego - KA7_UK5.

Kompetencje społeczne absolwenta:

- jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów - KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia zajęć:

- zasady dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach

- metoda oceniania - weryfikacja ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, możliwy końcowy sprawdzian ustny lub pisemny: ocena na podstawie zaliczenia pisemnego lub ustnego w formie odpowiedzi na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień zaliczeniowych, Dodatkową formą jest uwzględnienie aktywności na zajęciach, którą jest merytoryczny udział w dyskusjach moderowanych w trakcie zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)