Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoanaliza w badaniach kultury (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS2-2PBK3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoanaliza w badaniach kultury (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Niewątpliwie do interpretacji zjawisk kulturowych (mity, religie i ideologie, sztuka, polityka, obsesje władzy, ludzka skłonność do autodestrukcji etc.) wiele wniosły analizy Freuda i Junga, jak również badania ich następców. Warto pamiętać o tym, że psychologia głębi jest bliższa filozofii niż psychologii akademickiej. Odnajdziemy w dziełach klasyków psychoanalizy inspiracje platońskie i neoplatońskie, stoickie, epikurejskie, nawiązania do filozofii Schopenhauera, Nietzschego, Marksa, myśli egzystencjalnej i filozofii buddyjskiej.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Filozofii

Nazwa kierunku studiów .Filozofia

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studió:w Stacjonarne.

Kod przedmiotu: 410-FS2-2PBK3

Język przedmiotu Polski.

Rodzaj przedmiotufakultatywny.

Rok studiów /semestr II (semestr I).

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Konwersatorium 30 godzin.

Punkty ECTS: 3

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

–– udział w ćwiczeniach – 30 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 35 godzin;

– konsultacje – 10 godzin;

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godzin, co odpowiada 1,4 punktów ECTS

– o charakterze praktycznym – 40 g., co odpowiada 1, 6 punktów ECTS

Literatura:

Aslan R. (2021). Bóg. Ludzka historia religii, tłum. T. Sikora, Kraków: Znak.

Burszta W. (2013). Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Iskry.

Dostojewski F. (2011). Idiota, tłum. J. Gładyś. Kraków: Zielona Sowa.

Freud S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR.

Gros F. (2019). Nieposłuszeństwo, tłum. E. Kaniowska, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Hillman J. (2016). Uzdrawiające fikcje. Poetyka psychoterapii Freud, Jung, Adler, tłum. J. Korpanty, Warszawa: Laurum.

Hillman J., Ventura M. (2007). We've Had a Hundred Years of Psychotherapy - And The World's Getting Worse, London: Harpercollins e-books.

Jung, C. G. (2018). Człowiek i jego symbole, tłum. R. Palusiński, Katowice: Wydawnictwo KOS.

Jung, C.G. (2020). Czerwona księga, tłum. J. Prokopiuk, J. Korpanty, Warszawa: vis-à-vis.

Marks K, Engels F. (2007). Manifest Partii Komunistycznej (tłumacz nieznany). Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski).

Olchanowski. T. (2019). Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski T. (2021). Zmierzch mądrości, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski, T. i Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu kultury zachodniej. W: Sieradzan, J. (red.), Narcyzm. Jednostka, społeczeństwo, kultura, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Olchanowski T. (2008)Fenomen charyzmy w świetle psychologii głębi. W: „Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym” (red. Jacek Sieradzan). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (s. 185-199).

Olchanowski T. (2019). Anthony Storr i jego wizja „twórczej choroby”. W: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr XXI//2019. (s. 70-83).

Platon (2001). Państwo, tłum. W. Witwicki, Kęty: ANTYK.

Olchanowski T. (2016) Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowoczesności. Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji. W: Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji, nr 11/2016. (ss. 126-148).

Postman, N. (2004). Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A.Tanalska-Dulęba. Warszawa: MUZA SA.

Storr A. (2009). Kolosy na glinianych nogach. Studium guru, tłum. J. Prokopiuk, P. J. Sieradzan. Warszawa: WAB.

Szondi, L. (1995). Wolność i przymus w losie jednostki (tłum. S. Cieślikowski). Kraków: All.

Wheen F. (2005). Jak brednie podbiły świat. Krótka historia współczesnych urojeń (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 zna ogólną terminologię dotyczącą wszystkich podstawowych działów filozofii w języku polskim

KA7_WG6 ma pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych autorów, szkół i kierunków filozoficznych

KA7_WG7 Rozumie w sposób pogłębiony znaczenie filozofii dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym religii, sztuki i literatury pięknej

KA7_WK2 zna i rozumie zależności między filozofią i naukami na poziomie umożliwiającym współpracę interdyscyplinarną i multidyscyplinarną

KA7_UW1 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i innych

KA7_UW2 potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną i metodologiczną w diagnozowaniu i krytycznym interpretowaniu zjawisk społecznych, kulturalnych, religijnych

KA7_UK4 potrafi w sposób uargumentowany bronić w mowie i na piśmie własnego stanowiska filozoficznego i moralnego

KA7_KK1 jest krytyczny, otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany poglądów w świetle dostępnych danych i argumentów.

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w sposób ciągły na podstawie aktywności w zajęciach oraz pisemnej pracy zaliczeniowej (esej, recenzja).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć. Udział w dyskusji. Esej zaliczeniowy. Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)