Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1JA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Skrócony opis:

Moduł MK_2 Lingwistyczny

treści kształcenia z zakresu języka obcego (angielskiego) umożliwiające komunikowanie się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, zadań praktycznych, okresowych krótkich sprawdzianów oraz krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Filozofii

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów: I ( semestr II )

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 30

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po sem. II

Moduł MK_2 Lingwistyczny

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin) : 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia lub egzaminu, e-learning): 12,5 godz. punkty ECTS 0,5

Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestopenglish.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_cognitive_science_articles

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Nauki_społeczne

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_sciences

http://www.englishclub.com

https://www.ielts-exam.net/ielts_reading/

Bermúdez, J. L., 2014. Cognitive Science An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1, podstawowe pojęcia dyscyplin składowych kognitywistyki i komunikacji

KA6_WG7, rolę języka i innych systemów semiotycznych jako narzędzi poznania i komunikacji

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK9, posługiwać się językiem angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KA6_UW7, posługiwać się technologiami i narzędziami informatycznymi do pozyskiwania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych

KA6_UW9, przeprowadzić analizę logiczną wypowiedzi językowej z uwagi na jej wartość poznawczą i komunikacyjną

KA6_UK2, porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami dyscyplin kognitywistycznych – w języku polskim i angielskim

Kompetencje społeczne absolwent jest gotów do::

KA6_KK1, przyjmowania postawy krytycznej w dyskusjach naukowych i światopoglądowych oraz uznawania znaczenia wiedzy i racjonalnej argumentacji

KA6_KK2, bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i w społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Sposoby weryfikacji: zaliczenia ustne lub pisemne, ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji, okresowych sprawdzianów, pisemnych prac domowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.