Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza i magia ludowa (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3WML5 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza i magia ludowa (fakultet)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Forma studiów - zdalne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

• Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr–rok 3/sem. I

• Wymagania wstępne - brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć–30 godzin wykładu

• Metody dydaktyczne – wykład, wypowiedź pisemna

• Punkty ECTS –2

• Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie wypowiedzi pisemnej : 19 godzin

Udział w konsultacjach: 1 godz.

Razem:50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe:

31 godzin: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

19 godziny: nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczycielaSkrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie przez Studentów wiedzy z zakresu wiedzy ludowej, rozumianej jako charakterystyczny sposób rozumienia świata oraz wizja rzeczywistości gromadzona i przekazywana z pokolenia na pokolenie wśród mieszkańców wsi. Podczas spotkań omówione zostaną klasyczne działy wiedzy ludowej takie jak; kosmogonia (wizja poznania świata), astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza (fauna i flora), umiejętności matematyczne (jednostki miar i wag) oraz medycyna a także wiedza związana z określonymi umiejętnościami z zakresu kultury materialnej i twórczości artystycznej.

Literatura:

Ciołek T.M., Olędzki M., Zadrożyńska A., Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, Warszawa 1976.

Gładyszowa M., Wiedza ludowa o gwiazdach, Warszawa 1960.

Kowalski P., Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2., cz.1, Warszawa 1956.

Simonides D., Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata, Opole 2010.

Tomiccy J. R. Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.

Tylkowa D., Wiedza ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2., Wrocław 1981, t.II, s. 71-88, Warszawa 1981.

Wróblewski T, Pojęcia o świecie, w: Kultura ludowa Wielkopolski, t.3., Poznań 1967,

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy poznawcze komunikacji społecznej i kulturowej- KA6_WG11

Student potrafi posługiwac sie róznymi kodami w komunikacji społecznej i kulturowej- KA6_UK1

Student potrafi palnować pracą indywidualną oraz przygotowywać prace pisemne w języku polskim z wybranej syscypliny zaliczanej do komunikacji i kognitywistyki- KA6_U01

Student jest gotów do aktywnego uzcestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym z wykorzystaniem wizedy z zakresu komunikacji i kognitywistyki KA6_K01

Student jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych KA6_KR1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejetnosci do rozwiazywanai problemów zwiazanych z wykonywaniem zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z dbałoscią o dorobek i tradycję zawodu KA6_KR4

potrafi samodzielnie analizować i interpretować zjawiska społeczno-kulturowe z uwzględnieniem perspektywy antropologicznej -- KA6_UU2

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład

Forma zaliczenia: praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Radłowska
Prowadzący grup: Karolina Radłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.