Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-2BO
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki i ekonometrii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Algebra liniowa 0600-ES1-1AL
Analiza matematyczna I 0600-ES1-1AM1
Analiza matematyczna II 0600-ES1-1AM2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: umiejętność samodzielnej budowy i wykorzystania prostego modelu decyzyjnego; umiejętność interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Algebra liniowa

wykład 30 godz. ćwiczenia 15 godz. laboratorium 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach 15x1h = 15h

udział w laboratoriach 15x1h = 15h

przygotowanie do zajęć 20h

prace domowe 10h

udział w konsultacjach 5h

zapoznanie się z literaturą 15h

przygotowanie do kolokwiów 15h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 10h+3h=13h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 68 godzin, 2,5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. Badania operacyjne, red. E. Ignasiak, PWE, Warszawa 1996.

2. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, red. K. Kukuła, PWN, Warszawa 2001.

3. Badania operacyjne, red. naukowa W. Sikora, PWN, Warszawa 2008.

4. B. Guzik Elementy ekonometrii i badań operacyjnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.

5. Ekonometria i badania operacyjne: zagadnienia podstawowe red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000..

6. Ekonometria i badania operacyjne: uzupełnianie z badań operacyjnych red. naukowa B. Guzik, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1999.

7. G.H Mitchell Badania operacyjne. Metody i przykłady, WNT, Warszawa 1977.

Efekty uczenia się:

Potrafi modelować matematycznie realne problemy decyzyjne - KA6_UW20, KA6_UW21.

Potrafi rozpoznawać i scharakteryzować metody optymalizacji liniowej, nieliniowej, dyskretnej, wielokryterialnej, w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności - KA6_WG15.

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją liniową i nieliniową - KA6_UW25, KA6_UW20, KA6_UW21.

Umie modelować i rozwiązywać zadania programowania dyskretnego, w warunkach ryzyka i niepewności - KA6_UW25, KA6_UW20, KA6_UW21.

Umie wykorzystywać dostępne programy wspomagające rozwiązywanie zagadnień decyzyjnych - KA6_UW21, KA6_UW20.

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie metod optymalizacji w procesach decyzyjnych - KA6_UU1.

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze dotyczącej metod optymalizacji, również w języku obcym - KA6_UW24.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)