Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-ES1-3SD1
Kod Erasmus / ISCED: 11.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość tematyki związanej z kierunkiem studiów na poziomie 2. roku studiów pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy w wybranej dziedzinie, przygotowywania wystąpień, przedstawiania prezentacji oraz prowadzenia dyskusji.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy, do wyboru

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów: 3, semestr: 5

Prerekwizyty: brak

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminariach: 30h

zapoznanie się z literaturą: 10h

przygotowanie prezentacji: 35h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30h; 1,2 ECTS

-niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 45h; 1,8 ECTS

Literatura:

Adekwatna do prezentowanych tematów.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- wybrane zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych, informatyki ekonomicznej, analizy systemów informatycznych, funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania KA6_WG4;

- podstawowe kategorie, metody i narzędzia badawcze w ekonomii i zarządzaniu KA6_WG10;

- podstawowe metody i narzędzia statystyczne, ekonometryczne i informatyczne pozyskiwania oraz analizy danych dotyczących zjawisk społeczno-gospodarczych w skali mikro- i makro-ekonomicznej KA6_WG13;

- podstawowe zagadnienia dotyczące metod i narzędzi matematycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk i procesów gospodarczych KA6_WG15.

Student potrafi

- pozyskiwać i integrować informacje z różnych źródeł, w tym baz danych i literatury KA6_UW24;

- przygotowywać prace i wystąpienia ustne dotyczące zagadnień społeczno-gospodarczych lub informatycznych KA6_UK1.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie; na podstawie prezentacji postępów pracy dyplomowej oraz opracowania tematów z listy zagadnień na egzamin dyplomowy. Dopuszcza się co najwyżej 20% nieobecności nieusprawiedliwionych.

W przypadku nauki zdalnej wykorzystanie rekomendowanej platformy e-learningowej oraz systemu USOSmail.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)